Наукова

Апанасенко Катерина Іванівна, доктор юридичних наук, доцент

 

2003 рік

Апанасенко К.І. Правове регулювання оренди основних фондів // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 100 – 103.

 

2004 рік

Апанасенко К.І. Законодавство, що визначає правовий режим комунального майна:   окремі  аспекти  //  Теорія  і   практика  розвитку „корпоративного  сектора економіки України в контексті цілей тисячоліття та світової глобалізації: Матеріали II науково-практичної конференції “Управління економікою в ринкових умовах у контексті стратегічних напрямів розвитку України до 2011 року”. – К.: Видавничий дім “КОРПОРАЦІЯ”, 2004. – 204 с. – С. 65 – 71.

Апанасенко К.І. Територіальні громади  як  суб’єкти  права комунальної власності: окремі проблеми // Теорія і практика розвитку корпоративного сектора економіки України в контексті цілей тисячоліття та світової глобалізації: Матеріали Ш   Міжнародної   науково-практичної   конференції   “Від лідера-особистості до держави-лідера”. – К.: Видавничий дім “КОРПОРАЦІЯ'”, 2004. – 218 с. – С. 20 – 26.

 

2005 рік

Апанасенко К.І. Проблеми участі територіальних громад у корпоративних відносинах // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 5. – С.138 – 142.

Апанасенко К.І. Формування спільної власності територіальних громад: окремі проблеми Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 6. – С.175 – 178.

Апанасенко К.І. Управління об’єктами комунальної власності: окремі аспекти // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 8. – С. 20 – 23.

Апанасенко К.І. Генезис правового інституту комунальної власності в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 52 – 54.

Апанасенко К.І. Комунальна власність як самостійна форма власності: ознаки, співвідношення з державною формою власності // Право України. – 2005. – № 10. – С. 35 – 38.

Апанасенко К.І. Комунальний сектор економіки: зміст та значення поняття // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта “2005”. – Том 45. Право. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – 76 с. – С. 5 – 8.

Апанасенко К.І. Спільна власність територіальних громад як актуальна проблема інституту місцевого самоврядування та науки господарського права // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали ХІ регіон. наук.-практ. конф. (3 – 4 лют. 2005р., м. Львів). – Львів, 2005. – С. 215 – 217.

 

2006 рік

Апанасенко К.І. Комунальний сектор економіки: генезис, зміст та значення поняття // Право України. – 2006. – № 3. – С. 51 – 55.

Апанасенко К.І. Особливості правового режиму майна комунальних унітарних підприємств // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 4. – С. 78 – 81.

Апанасенко К.І. Пайова   участь    замовників    у    розвитку    інженерно-транспортної   та   соціальної   інфраструктури   населених   пунктів   як   підстава формування комунального майна // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть:  Тези доповідей IV міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Частина 1./ Відп. ред. З.В. Гуцайлюк. – Тернопіль, 2006. – 92 с. – С. 5 – 7.

 

2008 рік

Апанасенко К.І. Комунальні господарські об’єднання: актуальні проблеми правового регулювання // Право України. – 2008. – № 2. – С. 50-53.

Апанасенко К.І. Аналогія закону та правове регулювання відносин комунальної власності / Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод фізичних осіб в Україні: зб. матеріалів кругл. столу / за ред. Т.М. Вахонєвої. – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008.– С. 5-9.

 

2009 рік

Перкун К.І. Основні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності в Україні // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 4. – С.54-62.

Апанасенко К.І. Правові засади державного ветеринарно-санітарного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці: щокв. наук. зб. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. – № 4. – С. 3-18. – (Серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки)

 

2010 рік

Апанасенко К.І. Право комунальної власності: господарсько-правовий аспект. Монографія. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2010. – 264 с.

Апанасенко К.І. Нормативно-правова база технічного регулювання у сфері господарювання: питання класифікації // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 4. – С.119-125.

Апанасенко К.І. Окремі аспекти патентування підприємницької діяльності // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці: щокв. наук. зб. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010.- № 3. – С. 47 – 52. – (Серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки)

Апанасенко К.І. До питання класифікації організаційно-господарських повноважень органів місцевого самоврядування / Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы: материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф.: сб. науч. трудов (16-17 апр. 2010 г.) / отв. за вып. Поляков И.И. – Симферополь: КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2010. – С.239 – 240.

Апанасенко К.І. Про запровадження практики укладання й виконання угод щодо регіонального розвитку як нового інструменту стимулювання розвитку регіонів / Регіональні аспекти формування стратегії суспільного розвитку: зб. – Чернігів: ЧІ МАУП, 2010. – С. 81 – 89.

 

2011 рік

Апанасенко К.І. Нормативно-правові засади державного санітарно-епідеміологічного нагляду у сфері господарської діяльності // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 1. – С.53-61.

Апанасенко К.І. Зміни організаційно-господарських повноважень органів місцевого самоврядування: тенденції останнього десятиліття // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 4. – С.120-128.

Апанасенко К.І. Форми субсидування (державної підтримки) окремих галузей економіки // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 5. – С.123-132.

Апанасенко К.І. Юридична природа дозвільних відносин у сфері господарської діяльності // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 6. – С.128-137.

Апанасенко К.І. Управління державною власністю: законодавчі зміни і тенденції останніх років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія „Юридичні науки”. – 2011. – № 87. – С. 66 – 70.

Апанасенко К.І. До питання про переробку речі як підставу припинення права комунальної власності // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці: щокв. наук. зб. – Чернігів: ЧДІПСТП, 2011. – №1. – С. 27 – 29. – (Серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки)

Апанасенко К.І. Тенденції зміни організаційно-господарських повноважень органів місцевого самоврядування у галузі будівництва / Закарпатські правові читання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. мол. вчених та студ., 28-29 квіт. 2011 р. / за заг. ред. Ф.Г. Ващука, П.А. Трачука. – Ужгород: Редакційно-видавничий центр ЗакДУ, 2011. – С. 218 – 224.

Апанасенко К.І. Щодо конкурсного порядку надання державної допомоги суб’єктам господарювання / Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності: зб. наук. праць / за ред. В.В. Галунька. –Херсон-Тернопіль: ХЮІ ХНУВС, ПАТ «Херсонська міська друкарня», 2011. – С. 29 – 32.

Апанасенко К.І. До питання про принципи державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності / Актуальні проблеми функціонування держави та тенденції захисту прав і свобод людини: зб. матеріалів юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція» – м. Київ, 04 жовтня 2011 року: тези наук. доп. – К., 2011. – С. 166 – 171.

Апанасенко К.І. Дозвільні центри і центри надання адміністративних послуг: актуальний стан правового регулювання / Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності: другі юридичні читання: зб. наук. праць / за ред. В.В. Галунька. – Тернопіль-Київ-Херсон: ПАТ «Херсонська міська друкарня», 2011. – С. 10 – 13.

Апанасенко К.І. Регламенти видачі документів дозвільного характеру як один із механізмів забезпечення прозорості дозвільних процедур / Економіко-правові виклики 2012 року: тези доп. учасників наук.-практ. конф. (4 листоп. 2011р.) – Львів: НАНР, Компанія ЗОРЕПАД-ЛЮКС, 2011. – С. 13 – 16.

Апанасенко К.І. Проблеми процедури поновлення безпідставно анульованих документів дозвільного характеру / Правове регулювання ринків капіталів, товарів, праці: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 9 груд. 2011р.) / ред. кол. О.С. Янкова, Л.П. Амелічева, І.Ф. Коваль. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – С.135 – 137.

 

2012 рік

Апанасенко К.І. Дозвільна система у сфері господарської діяльності: науково-практичний коментар Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”: законодавство: судова практика: наук.-практ. посіб. / К.І. Апанасенко. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 312 с.

Апанасенко К.І. Проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства, що регулює дозвільну діяльність // Право та управління. – 2012. – № 1. – С. 41 – 47.

Апанасенко К.І. Організаційно-господарські повноваження органів місцевого самоврядування у сфері перевезень пасажирів // Вісник господарського судочинства – 2012. – № 5. – С 83 — 92.

Апанасенко К.І. Щодо правового статусу державного адміністратора // Розумовські зустрічі: матеріали науково-практичної конференції «Розумовські зустрічі» (28 листопада 2012 року) / Сіверський інститут регіональних досліджень; Інститут законодавства Верховної Ради України. — Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2012. — 222 с. – С. 5-10.

Апанасенко К.І. Щодо способів державного регулювання цін за новим Законом України «Про ціни і ціноутворення» // Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції , м. Львів, 30 листопада – 01 грудня 2012 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2012 р. – у 3-х частинах. – Ч. ІІ. – 104 с. – С. 8-9.

 

2013 рік

Апанасенко К.І. Визнання недійсними установчих документів суб’єктів господарювання (матеріально-правові та процесуально-правові аспекти) // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 1. – С. 77-86.

Апанасенко К.І. Щодо системи органів державного контролю у сфері рекламної діяльності // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 16-17 травня 2013 р.). – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – 365 с. – С. 193 – 197.

Апанасенко К.І. Нормативно-правові акти у сфері цін і ціноутворення: спроба класифікації // Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 25-26 жовтня 2013 року.) – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 164 с. – С. 72 – 75.

Апанасенко К.І. Про етапи капітального будівництва за чинним законодавством України // Парадигми регіональних особливостей інституційних перетворень соціальної держави. Збірник матеріалів V Міжнародної наук.-практ. конф. (Чернігів, 13 трав. 2013 р.). – Чернігів, 2013. – С. 79-86.

Апанасенко К.І. До питання про захист прав підприємців у Європейському суді з прав людини // Держава і право в умовах інтеграції до Європейського Співтовариства: матеріали Круглого столу з міжнародною участю (м. Донецьк, Україна, 12 грудня 2013 року). – Донецьк: ООО “Цифровая типография”, 2013. – 279 с. – С. 13 — 17.

 

2014 рік

Апанасенко К.І. Господарська компетенція органів місцевого самоврядування і реформи останніх років // Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 1. – С. 125 – 135.

Апанасенко К.І. Про практику Європейського Суду з прав людини у сфері захисту прав суб’єктів господарювання // Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 3. – С. 80 — 90.

Apanasenko K. Direct methods of the state regulation of prices on food-stuffs in Ukraine: legislation and judicial practice // French Journal of Scientific and Educational Research. – 2014. – № 2 (12). – С. 719 — 724.

Апанасенко К.І. До питання про примусову ліквідацію господарських організацій за рішенням суду // Молодий вчений. – 2014. – № 8 (11). – С. 172 — 178.

Апанасенко К.І. Про перші підсумки тарифної і містобудівної реформ // Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної Ради України; Український інститут національної пам’яті; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2014. – 278 с. – С. 9 – 15.

Апанасенко К.І. Про дію принципу “єдиного вікна” у сфері інвестиційної діяльності // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (м. Чернігів, 22-23 травня 2014 р.). – Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – 696 с. – С. 167 – 172.

Апанасенко К.І. До питання про господарсько-правову відповідальність за порушення у сфері прав людини на якісну й безпечну продукцію // Міжнародна науково-практична конференція «Права та свободи людини і громадянина: механізм їх реалізації та захисту різними галузями права» (м. Братислава, Словацька Республіка, 19-20 вересня 2014 р.) (L’udske a obcianske prava a slobody: mechanizmus ich implementacie a ochrany v roznych odvetviach prava. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie /19. – 20. septembra 2014/. – Bratislava, 2014). – С. 97 — 100.

Апанасенко К.І. Про способи державного регулювання цін на продовольчі товари // Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції, м. Львів, 26–27 вересня 2014 р. – Львів: Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2014. – 108 с. – С.52 — 55.

 

2015 рік

Апанасенко К.І. Теоретичні засади формування інституту права комунальної власності // Економіка та право. Серія “Право”. – 2015. – № 2 (41). – С. 62 — 68.

Апанасенко К.І. Правове регулювання ціноутворення на продовольчі товари в Україні: основні способи і напрями // Вісник господарського судочинства. – 2015. – № 3. – С. 143 — 153.

Апанасенко К.І. До питання про об’єкт дозвільних правовідносин у сфері господарської діяльності // Вісник господарського судочинства. – 2015. – № 5. – С. 123–133.

Апанасенко К.І. Правова природа прав за документами дозвільного характеру: постановка питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія „Юридичні науки”. – 2015. – № 2 (101). – С. 56 – 64.

Апанасенко К.І. Державний ринковий нагляд за нехарчовою продукцією в Україні: європейські основи правового інституту // Актуальні проблеми юридичної науки і практики. – 2015. – № 1. – С. 28 – 38.

Апанасенко К.І. Актуальні питання функціонування центрів надання адміністративних послуг і дозвільних центрів // Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Український інститут національної пам’яті; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. – Вип. 2. – 230 с. – C. 94 — 104.

Апанасенко К.І. Зобов’язання України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС у галузі управління господарською діяльністю // Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – 468 с. – C. 18 – 24.

Апанасенко К.І. Про адаптацію українського законодавства до законодавства Європейського Союзу про загальну безпечність нехарчової продукції // Ukraine – EU. Modern technology, business and law: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. – Chernihiv: CNUT, 2015. – 252 p. – P. 238 – 241.

Апанасенко К.І. Експлуатаційний дозвіл: дискусійні питання порядку видачі та анулювання // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: тези всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (Чернігів, 14-15 травня 2015 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2015. – 392 с. – С. 295 – 297.

Апанасенко К.І. Про правовий режим дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами // Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-ій річниці створення кафедри господарського права Донецького національного університету (14-15 травня 2015 р., м. Вінниця) / Донецький національний університет; за заг. ред. проф., д-ра юрид. наук Бобкової А.Г. – Вінниця: ДонНУ, 2015. – 328 с. – С. 257 — 260.

Апанасенко К.І. Категорія “власність” і документи дозвільного характеру: позиція Європейського Суду з прав людини // Соціально-гуманітарні виклики 2015 року: матеріали доповідей учасників науково-практичної конференції (09 червня 2015 року). – Львів: НАНР- Національна академія наукового розвитку, 2015. – Том 2. – 168 с. – С. 16 — 20.

Апанасенко К.І. До питання про історію привілею в Україні // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “The Top Actual Researches in Modern Science, Vol. I (July 18-19, 2015, Ajman, UAE)”. – Dubai.: Rost Publishing, 2015. – 71 p. – P. 52 — 55.

Апанасенко К.І. Дозвільні механізми у сфері господарської діяльності та охорона прав споживачів // Захист прав споживачів у сучасних умовах: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 15 жовтня 2015 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський нац. технологічний ун-т. – Ч.: ЧНТУ, 2015. – 80 с. – С. 4 – 8.

Апанасенко К.І. Трактування поняття “об’єкт господарських правовідносин” в сучасній науці господарського права // Перспективні напрями наукових досліджень – 2015: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 17-22 жовтня 2015 р.). – 197 с. – С. 149 – 150.

Апанасенко К. І. Про дослідження дозвільних правовідносин у сфері господарської діяльності в юридичній науці. Актуальні проблеми господарського права та процесу: зб. матеріалів круглого столу (м. Київ, 30 жовтня 2015 р.). – Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 64–68.

Апанасенко К.І. Щодо правової природи компетенції адміністраторів центрів надання адміністративних послуг у відносинах із суб’єктами господарювання Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства. Матеріали круглого столу (м.Київ, 4 грудня 2015 р.). – К.: Вид-во Ліра-К, 2015. – 254 с. – С. 9 – 12.

Апанасенко К.І. Про правове регулювання господарської компетенції дозвільних органів у харчовій галузі // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти. ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених (м. Чернігів, 21 грудня 2015р.). Збірник матеріалів конференції. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – 1028 с. – С. 667 – 670.

 

2016 рік

Апанасенко Е.И. Правовое регулирование отношений в сфере выдачи и аннулирования разрешений предпринимателям в отдельных зарубежных странах // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. 2016. –  №5(98). – С. 50-56.

Апанасенко К.І. Суб’єктний склад правовідносин, урегульованих Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” // Вісник господарського судочинства. – 2016. – № 5-6. – С. 103 — 112.

Апанасенко К.І. Оборотоздатність прав за документами дозвільного характеру: постановка проблеми // Вісник КНУ імені Т.Шевченка. Серія „Юридичні науки”. – 2016. – № 50.

Апанасенко К.І. Торгові та промислові привілеї як історичні прототипи прав за документами дозвільного характеру // Економіка та право. Серія “Право”. – 2016. – № 1 (43). – С. 40 – 52.

Апанасенко К.І. Окремі теоретичні питання організаційно-господарських відносин (на прикладі дозвільних відносин у сфері господарювання) // Економіка та право. Серія “Право”. – 2016. – № 1 (43). – С. 40 — 52.

Апанасенко К.І. Про теорію адміністративно-господарського права та адміністративно-господарських правовідносин // Актуальні проблеми юридичної науки та практики. – 2016. – № 1 (2). – С. 15 — 22.

Апанасенко К.І. Про господарську компетенцію окремих учасників дозвільних правовідносин у сфері господарської діяльності // Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2016. – Вип. 3. 272 с. – С. 83 — 94.

Апанасенко К.І. Поняття дозвільних органів: наявні підходи в українській правовій науці // Ukraine – EU. Modern technology, business and law: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. – Chernihiv: CNUT, 2016. – 382 p. – P. 283 – 286.

Апанасенко К.І. Апанасенко К.І. Перелік дозвільних органів у значенні Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 19-20 травня 2016 р.). – Чернігів: Черніг. нац.. технол. ун-т, 2016. – 320 с. – С. 114 – 120.

Апанасенко К.І. Про окремі проблеми правового режиму дозволу на порушення об’єктів благоустрою // Інтеграція юридичної науки та практики з питань регулювання підприємницької діяльності як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 6 грудя 2016 р.); за заг. ред. І.М. Колодій. – Ч.: ЧНТУ, 2016. – 108 с. – С. 5 — 10.

 

2017 рік

Апанасенко Е.И. Защита прав, основанных на лицензиях и разрешениях, Европейским судом по правам человека // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2017. – № 2. – С. 59-65.

Апанасенко К.І. Об’єктоздатність прав за документами дозвільного характеру і теорія права власності // Економіка та право. Серія “Право”. – 2017. – № 1. – С. 54 — 65.

Апанасенко К.І. Дозвільні правовідносини у сфері господарської діяльності та інші правовідносини дозвільного характеру // Економіка та право. Серія “Право”. – 2017. – № 3. – С. 16 — 26.

Апанасенко К.І. Про правову природу дозвільних відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми юридичної науки та практики. – 2017. – № 1 (3).

Апанасенко К.І. Документи дозвільного характеру, які видаються органами місцевого самоврядування // Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – Вип. 4. – 254 с. – С. 52 — 61.

Апанасенко К.І. Господарські договірні правовідносини та дозвільні правовідносини у сфері господарювання: точка перетину // Матеріали XXХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017 р. – 136 с. – С.66 — 68.

Апанасенко К.І. Про окремі рішення Європейського суду з прав людини у сфері містобудування // Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб. наук. пр.]. Матеріали Першої наук.-практ. конф. (Київ,   3 листопада 2017 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. – Кив — Тернопіль, 2017: Бескіди, 2017. – 236 с. – С. 107 — 111.

Апанасенко К.І. Проблеми правового регулювання дозвільних відносин у сфері розміщення зовнішньої реклами // Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах Європейського Союзу: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2017 р.) / Чернігівський національний технологічний ун-т; за заг. ред. І.М. Колодій. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 160 с. – С. 8 — 12.

Апанасенко К.І. Відносини дозвільного характеру у сфері конкуренції і дозвільні відносини у сфері господарювання: спроби порівняння. – Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м.Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. нн-т, 2017. – 340 с. – С. 102 — 105.

 

2018 рік

Апанасенко К.І. Державне регулювання та нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності. – Чернігів: Видавництво ЧНТУ, 2018. – 276 с.

Апанасенко Е.И. Философские и экономические исследования отношений в области управления экономикой (на примере разрешительных отношений в сфере хозяйствования) // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. – 2018. – № 5 (110). – С. 25-31.

Apanasenko K.I. Permissive relations and social entrepreneurship in a sphere of exploitation of cultural heritage sites // Role of Higher Schools in Society: challenges, tendencies and perspectives: Academic papers. – Alytus College, 2018. – № 1 (7). Pp. 15 — 22.

Апанасенко К.І. Дозвільні відносини у сфері державної митної справи і ліцензування зовнішньоекономічної діяльності // Економіка та право. Серія “Право”. – 2018. – №1 (49). – С. 38-51.

Апанасенко К.І. Класифікація документів дозвільного характеру і прав за ними // Вісник КНУ імені Т. Шевченка. Серія „Юридичні науки”. – 2018. – № 2. – С. 5 — 12.

Апанасенко К.І. Про правову природу та правове регулювання дозвільних відносин у сфері природокористування та охорони навколишнього природного середовища // Економіка та право. Серія “Право”. – 2018. – №2. – С. 20-33.

Апанасенко К.І. Про правовий режим дозвільних документів у сфері містобудування // Економіка та право. Серія “Право”. – 2018. – № 3. – С. 17-30.

Апанасенко К.І., Рожок О. В. Правове регулювання ліцензійних відносин в окремих пострадянських країнах // Актуальні проблеми юридичної науки та практики. – 2018. – № 1 (4). – С. 12 — 16.

Апанасенко К.І. Про дозвільні повноваження державних органів у сфері випуску та обігу цінних паперів // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – 336с. – С.74 — 77.

Апанасенко К.І. Класифікація документів дозвільного характеру у сфері екології // Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр. наук. конф., 21-22 червня 2018 р., Переяслав-Хмельницький // Матеріали наукової конференції – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 6 (16) – 52 с. – С. 41 — 46.

Апанасенко К.І. Правове регулювання дозвільних відносин у сфері дорожнього руху // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика [зб. наук. пр.]. Вип. ІV. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 листопада 2018р.). Мін-во освіти і науки України, Мін-во регіон. розв., буд-ва та ЖКГ України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. – Кив — Тернопіль, 2018: Бескіди, 2018. В 2-х ч. Ч. 1. – 316 с. – С. 34 — 39.

Апанасенко К., Шпомер А. До питання про правову природу відносин з ліцензування зовнішньоекономічної діяльності Ukreine-EU/ Innovations in Education, Technology, Business and Law : collection of international scientific papers. – Chernihiv : CNUT, 2018. – С. 13-15.

 

2019 рік

Апанасенко К.І. Про джерела правового регулювання дозвільних відносин у сфері господарської діяльності // Економіка та право. Серія “Право”. – 2019. – № 3. – С. 3-23.

Апанасенко К.І. Про особливості дозвільних правовідносин у сфері господарської діяльності // Економіка та право. Серія “Право”. – 2019. – № 4 (55). – С. 13 — 23.

Апанасенко К.І. Про права суб’єктів господарювання в дозвільних правовідносинах у сфері господарської діяльності // Актуальні проблеми юридичної науки та практики. – 2019. – № 1 (5). – С. 7 — 13.

Апанасенко К. І. Окремі особливості дозвільних правовідносин у сфері господарювання. Перші наукові читання пам’яті академіка В. К. Мамутова: матеріали круглого столу (м. Київ, 8 лютого 2019 р.). Наук. ред. В.А. Устименко. К.: НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень, 2019. С. 121–125.

Апанасенко К.І. Правова природа відносин з приєднання електроустановок суб’єктів господарювання до електромереж // Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави: Збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 23 трав. 2019 р. / Ред. кол.: Г.А. Волошкевич (відп. ред.) та ін. – Черкаси, видавець Вовчок О.Ю., 2019. – 239 с. – С. 44 — 54.

Апанасенко К.І. Про дозвільні відносини у сфері регулювання ринків фінансових послуг // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). – Чернігів, 2019. – 368 с. – С. 77-82.

Апанасенко К.І. Обов’язки учасників дозвільних правовідносин у сфері господарської діяльності // Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Кривий Ріг, 27 вересня 2019 року). Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2019. – 386 с. – С. 12-16.

Апанасенко К.І. Директива ЄС про послуги на внутрішньому ринку та дозвільне законодавство у сфері господарювання // Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 11-12 жовтня 2019 р.). Наук. ред. А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко. Вінниця: ТОВ Віндрук, 2019. 254 с. С. 46 — 48.

Апанасенко К.І. Щодо підстав виникнення, зміни й припинення дозвільних правовідносин у сфері господарювання // Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – 694 с. – С. 202 — 206.

 

2020 рік

Апанасенко К.І. Дозвільні правовідносини у сфері господарювання: проблеми теорії і практики. К.: ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України», 2020. 430 с.

Апанасенко Е.И. Средства обеспечения исполнения обязательств сторон разрешительных правоотношений в сфере хозяйствования // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. – 2020. – № 2. – С. 39 — 45.

Апанасенко Е.И. Выдача и аннулирование (отмена, приостановление или продление действия) разрешений как средство государственного регулирования хозяйственной деятельности. Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. 2020. № 5 (122). С. 66–72.

Апанасенко К.І. Про судову практику у спорах, що виникають дозвільних правовідносинах у сфері господарювання // Економіка та право. Серія “Право”. № 3 (58). С. 13–26.

Апанасенко К.І. О классификации разрешительных правоотношений в сфере хозяйственной деятельности // Проблемы социально-ориентированного инновационного развития белорусского общества и профсоюзы: материалы XXIV Международной научно-практической конференции, г. Гомель, 7 февраля 2020 г. / Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»; под общ. ред. С.Д. Колесникова. – Минск: ИПЧУП «ДОНАРИТ», 2020. – 302 с. – С.194 — 196.

Апанасенко К.І. Про судову практику застосування норм дозвільного законодавства про принцип мовчазної згоди. Травневі правові читання: матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів та викладачів закладів вищої освіти (м. Черкаси, 7 травня 2020 р.). Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. С. 125–127.

Апанасенко К.І. Видача, анулювання й зупинення дозвільних документів як засіб державного регулювання господарювання у сфері цивільної авіації // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю КЛК ХНУВС (м. Кременчук, 14 трав. 2020 р.) : у 2 ч. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж. – Харків : ХНУВС, 2020. – Ч. 1. – 524 с. С. 437 — 439.

Апанасенко К.І. До питання про судовий захист інтересів громадян і суб’єктів господарювання // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: ЧНТУ, 2020. С. 89–92.

Апанасенко К.І. Дозвіл та правові інструменти правового режиму господарювання в умовах карантину в Україні // Другі наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова (м. Київ, 3 липня 2020 р.). Наук. ред. В.А. Устименко. Київ: НАН України; ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України», 2020. 336 с. С. 167 — 171.

Апанасенко К.І. Якість дозвільного законодавства у сфері господарювання як чинник впливу на інвестиційний клімат країни // Стратегія економічної безпеки України: доцільність розроблення та шляхи вирішення цієї проблеми: матеріали Круглого столу (30 вересня 2020 р., м. Київ). Наук. ред. В.А. Устименко. НАН України. ДУ «Ін-т економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України». Київ, 2020. 84 с. С. 20 – 25.

Апанасенко К.І. Щодо захисту прав громадян у сфері будівництва за позовами громадських об’єднань // Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук.пр. Вип. ІV. За матеріалами Четвертої міжнародної наук.-практ. конф. “Будівельне право” (Київ, 20 листопада 2020 р.). Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ-Тернопіль: КНУБА, 2020. 192 с. С. 59-62.

 

2021 рік

Апанасенко К.І. Захист у суді прав та інтересів осіб у сфері містобудування громадськими об’єднаннями: постановка проблеми // Економіка та право. Серія “Право”. – 2021. – № 4.

Апанасенко Е.И. К вопросу об обоснованности возвращения процессуальных документов судом в хозяйственном и административном судопроизводстве // Проблемы социально ориентированного инновационного развития белорусского общества и профсоюзы: материалы XXV Международной научно-практической  конференции, г. Гомель, 5 февраля 2021г. / Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»; под общ. ред. С. Д. Колесникова. – Гомель, 2021. – 373 с. – С. 221-223.

Апанасенко К.І. До питання про конкурсні порядки видачі дозвільних документів // Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами V Міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Харків, 20–21 трав. 2021 р.): електрон. наук. вид. [Електронний ресурс] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, каф. адміністр. права, каф. адміністр. права та адміністр. діяльності ; уклад.: Н.П. Матюхіна, М.С. Ковтун, С.А. Федчишин. – Харків : Право, 2021. – 509 с. – С. 183-186.

Апанасенко К.І. Обмеження господарської діяльності у світлі практики Європейського суду з прав людини останніх років // Треті наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова (м. Київ, 20 липня 2021 р.). Наук. ред. В.А. Устименко. Київ-Ірпінь: НАН України; ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. – 296 с. – С. 116-120.

 

Барабаш Алла Григорівна кандидат юридичних наук, доцент

 

2001 рік

Барабаш А. Лізинг: поняття та особливості законодавчого визначення кола його суб’єктів / А.Г. Барабаш // Право України. – 2001. – № 2. – С. 76-79.

Барабаш А. Правове регулювання лізингу в банківській діяльності (проблемні питання) / А.Г. Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 5. – С. 25-27.

Барабаш А. Лізинг як об’єкт оподаткування, особливості правового регулювання / А.Г. Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 7. – С. 18-20.

Земельне право : загальна частина. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Правознавство» всіх форм навчання / Укладач: Барабаш А.Г. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001.- 72 с.

 

2002 рік

Барабаш А. Про підстави виникнення та зміст лізингових зобов’язань / А.Г. Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 10. – С. 34-37.

 

2003 рік

Барабаш А., Барабаш Р. Особливості правового регулювання лізингових відносин у сфері господарювання / А.Г. Барабаш, Р.М. Барабаш// Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 2. – С. 6-9.

Барабаш А. Міжнародний досвід регулювання лізингових відносин та його вплив на правове забезпечення лізингу в Україні / А.Г. Барабаш // Держава і право. – 2003. – Спецвипуск. – С. 23-26.

Барабаш А. Лізинг як засіб інвестування економіки (економіко-правові аспекти) / А.Г. Барабаш // Тези допов. Міжн. Наук.-теорет. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”. – Тернопіль: Підручники і посібники – 2003. – С. 201.

Грудницька С., Барабаш А. Щодо удосконалення правового регулювання лізингових відносин / С.М. Грудницька, А.Г. Барабаш // Економіка і право. – 2003. – № 2(6). – С. 62-67.

 

2005 рік

Барабаш А. Не матимуть у власності нашої землі / А.Г. Барабаш // Урядовий кур’єр. – 2005. – 27 квітня.

 

2006 рік

Барабаш А. Спадкування сільськогосподарських земель та земельний часток (паїв) іноземцями / А.Г. Барабаш // Земельне питання. – 2006. – №3. – С. 5-6.

Барабаш А. Про оподаткування земельних ділянок та доходів членів особистих селянських господарств / А.Г. Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – 2006.- №10.- С.73-75.

 

2007 рік

Барабаш А., Барабаш Р. Правовий режим земельних ділянок, наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватним власникам та користувачам / А.Г. Барабаш, Р.М. Барабаш// Право України. – 2007.- № 4. – С. 111-115.

Барабаш А. Правові наслідки спадкування земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) іноземцями / А.Г. Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – 2007.- № 3. – С. 92-95.

 

2008 рік

Барабаш А. Конституційний Суд України: становлення та розвиток / А.Г. Барабаш // Сучасні тенденції розвитку економіки, освіти і науки в контексті євроінтеграції: Всеукраїнська науково-практична конференція, (м. Чернігів, 3-4 квітня 2008 року): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. – С. 186.

Барабаш А. Правові наслідки спадкування земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземними фізичними й юридичними особами / А.Г. Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – 2008.- № 12. – С. 48-51.

 

2009 рік

Барабаш А.Г. Припинення права власності на земельні ділянки та вилучення земельних ділянок / А.Г. Барабаш // Земельні відносини: правове регулювання та судова практика: Матеріали науково-практичної конференції (м. Чернігів, 10-11 червня 2009 року). – Чернігів, 2009. – С. 490-499.

Конституційні основи права власності на землю в Україні / А.Г. Барабаш // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція, (м. Чернігів, 11-13 червня 2009 року).

 

2013 рік

Консолидация земель: превентивные меры, направленные на укрупнение земельных массивов / А.Г. Барабаш // Правовой журнал «Legea si Viata». – 2013. – грудень. – С. 25-28.

 

2015 рік

Барабаш А.Г. Нові підстави припинення трудового договору: коментар до змін в законодавстві / А.Г. Барабаш // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти» (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. С. 24-32.

Пономаренко В., Барабаш А.Г. Межі реалізації права власності / В.Пономаренко, А.Г. Барабаш // Міжнародна студентська науково-практична конференція «Юність науки – 2015: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» (м. Чернігів, 22-23 квітня 2015). С. 67-68.

Фоменко І., Барабаш А.Г. Спільна власність подружжя / І.Фоменко, А.Г. Барабаш // Міжнародна студентська науково-практична конференція «Юність науки – 2015: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» (м. Чернігів, 22-23 квітня 2015). С. 101-102.

Новік Ю.Ю., Барабаш А.Г. Адміністративно-господарські санкції як вид господарсько-правової відповідальності / Ю.Ю. Новік, А.Г. Барабаш // Міжнародна студентська науково-практична конференція «Юність науки – 2015: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» (м. Чернігів, 22-23 квітня 2015). С. 54-56.

Покотило Л.А., Барабаш А.Г. Поняття і правова основа припинення суб’єктів господарювання/ Л.А. Покотило, А.Г. Барабаш // Міжнародна студентська науково-практична конференція «Юність науки – 2015: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» (м. Чернігів, 22-23 квітня 2015). С. 61-64.

Барабаш А.Г., Шпомер А.І.. Земельна власність дружини та чоловіка / А.Г. Барабаш, А.І. Шпомер // Журнал Тhe Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2015/6/25. – № 16. С. 48-54.

Шпомер А.І., Барабаш А.Г. Технічний регламент як джерело господарського права / А.І. Шпомер, А.Г. Барабаш // Науковий журнал “Молодий вчений” №7(22) липень 2015р., Частина 2. С. 27-30.

Барабаш А.Г. Права споживачів харчових продуктів / А.Г. Барабаш // Захист прав споживачів у сучасних умовах: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 15 жовтня 2015 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський нац.. технологічний ун-т. – Ч. : ЧНТУ, 2015. С. 13-15.

 

2016 рік

Барабаш А.Г. Товарне сільськогосподарське виробництво як вид використання земель сільськогосподарського призначення / А.Г. Барабаш // Collection of international scientific papers. Збірник міжнародних наукових праць «Ukraine – EU. Modern technology, business and law», 19-23 квітня 2016 року, Словацька Республіка – Польща. С. 286-288.

Барабаш А.Г., Шпомер А.І.. Добровільна відмова власника від права на земельну ділянку / А.Г. Барабаш, Шпомер А.І. // Збірник «Актуальні проблеми юридичної науки та практики», випуск 1(2), Чернігів : ЧНТУ, 2016. С. 23-28.

Барабаш А.Г. Оренда земельної ділянки: коментар до законодавства // Інтеграція юридичної науки та практики з питань регулювання підприємницької діяльності як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства (м. Чернігів, 15 грудня 2016 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський нац.. технологічний ун-т. – Ч. : ЧНТУ, 2016. С. 10-12.

Барабаш А.Г., Любченко Ю.М. Правовий режим земель житлової та громадської забудови / Юність науки-2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 20-21 квітня 2016 року). – Чернігів, 2016. С. 19-21.

Барабаш А.Г., Новгородська В.П. Фермерське господарство як вид корпоративного підприємства / Юність науки-2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 року). – Чернігів, 2016. С. 21-24.

 

2017 рік

Шпомер А.І., Барабаш А.Г. Питання законодавчого регулювання правового статусу холдингових компаній в Україні / Шпомер А.І., Барабаш А.Г. // Збірник «Актуальні проблеми юридичної науки та практики», № 1 (3), Чернігів : ЧНТУ, 2017. С. 56-61.

Барабаш А.Г., Гапєєва Ю.І. Особливості правового режиму земель морського транспорту // Проблеми правової науки і державотворення в Україні: у світлі сучасних реформаційних процесів. Збірник – Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. С. 9-12.

Барабаш А.Г. Поняття та правовий режим земель сільськогосподарського призначення // Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах ЄС (м. Чернігів, 9 грудня 2017 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський нац. технологічний ун-т. – Ч. : ЧНТУ, 2017. С. 15-18.

Барабаш А.Г. Демченко Т.С. Поняття юридичної особи у міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах ЄС (м. Чернігів, 9 грудня 2017 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський нац. технологічний ун-т. – Ч. : ЧНТУ, 2017. С. 35-37.

Барабаш А.Г. Лагута М.А. Правове регулювання державної підтримки сільського господарства в Україні //Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах ЄС (м. Чернігів, 9 грудня 2017 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський нац. технологічний ун-т. – Ч. : ЧНТУ, 2017. С. 76-79.

Барабаш А.Г. Любченко Ю.М. Поняття та ознаки земельної ділянки як об’єкта права власності // Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах ЄС (м. Чернігів, 9 грудня 2017 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський нац. технологічний ун-т. – Ч. : ЧНТУ, 2017. С. 84-86.

Барабаш А.Г. Мороз А.В. Поняття та особливості права власності на землю в Україні// Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах ЄС (м. Чернігів, 9 грудня 2017 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський нац. технологічний ун-т. – Ч. : ЧНТУ, 2017. С. 101-104.

 

2018 рік

Барабаш А.Г. Особливості державної підтримки лізингових відносин у сфері АПК та її вплив на економіко-правову сутність лізингу // Підприємництво, господарство і право. 2018. №3. С. 62-67.

Барабаш А.Г., Кошка І.Ю. Співвідношення земельного права з іншими галузями права // Реформація законодавства України: проблеми теорії і практики : Збірник матеріалів IV регіональної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 10 жовтня 2018 р. – Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. С. 9-12.

Барабаш А.Г., Волох А.С. Принцип цільового використання земель // Реформація законодавства України: проблеми теорії і практики : Збірник матеріалів IV регіональної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 10 жовтня 2018 р. – Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. С. 13-15.

Барабаш А.Г., Петренко О.Ю. Громадяни як суб’єкти права власності на землю // Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні напрями розвитку наукових знань», 24-25 листопада 2018 р. – Київ : МЦНД, 2018. С. 34-35

Барабаш А.Г., Акуленко О.В. Право власності на землю іноземних фізичних осіб // Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 7-8 грудня 2018 р. – Ч.2. С. 6-8.

Барабаш А.Г., Шпомер А.І. Підстави та порядок набуття земельних ділянок сільськогосподарським кооперативом // Збірник «Актуальні проблеми юридичної науки та практики», № 1 (4), Чернігів : ЧНТУ, 2018. С. 25-29.

Барабаш А.Г., Слинько Д.П. Місце земель товарного сільськогосподарського виробництва у складі земель сільськогосподарського призначення // Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський нац. технологічний ун-т. – Ч. : ЧНТУ, 2018.

 

2019 рік

Барабаш А.Г., Менджул К.В. Землі комунальної власності: поняття, ознаки // XI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку територіальних громад». Збірник – Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 142-148.

Барабаш А.Г., Приходько В.О. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин в умовах децентралізації влади // XI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку територіальних громад». Збірник – Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 149-154.

Барабаш А.Г., Пророченко В.В. Поняття та сутність добросусідства у земельному праві // XI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку територіальних громад». Збірник – Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 277-282.

Барабаш А.Г. Перепечай Л.В. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів,  16-17 травня  2019 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019 С. 83-85.

Барабаш А.Г., Пророченко В.В. Добросусідство як правовий інститут // Підприємництво, господарство і право. 2019. №6. С. 114-119.

Барабаш А.Г. Правова форма фермерського господарства // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Том 3. №52 (2019). С. 122-128.

Барабаш А.Г. Земельна ділянка як об’єкт міжнародних приватних відносин //Реалії та перспективи розбудови правової держави України : Збірник матеріалів V регіональної науково-практичної конференції. – Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 12-16.

 

2020 рік

Барабаш А.Г., Пророченко В.В. Автономія волі як галузевий принцип міжнародного приватного права // XII міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України». Збірник – Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 88-94.

Барабаш А.Г., Макогін Н.О. Поняття та елементи права власності на землю // XII міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України». Збірник – Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 95-102.

Барабаш А.Г., Левченко М.Ю. Правове регулювання розірвання шлюбу з іноземним елементом // Юність науки-2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів : ЧНТУ, 2020. С. 469-470.

Барабаш А., Хадієва Е. Задовільний стан здоров’я осіб, які прагнуть укласти шлюб, як одна з матеріальних умов укладення шлюбу: приклад країн Східної Європи // II Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку» (м. Київ, 24-25 квітня 2020 р.). Збірник – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України, 2020. С. 170-173.

Барабаш А.Г., Лось А.Ю. Мораторій на відчуження земель товарного сільськогосподарського виробництва: новели законодавства // Часопис цивілістики. 2020. № 37. С. 103-107.

Барабаш А.Г., Макогін Н.О. Види обмежень права власності на землю в Україні // Молодий вчений. 2020. №6 (82). С. 238-242.

Барабаш А.Г., Васько В.В. Поняття та склад земель оздоровчого призначення // ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти» (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) : збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 247-249.

Шпомер А.І., Барабаш А.Г. Визначення організаційно-правової форми товарної біржі в чинному законодавстві // Актуальні проблеми юридичної науки та практики. 2020. №1(6). С. 26-30.

 

2021 рік

Барабаш А.Г., Мишаста К.Б. Правова охорона земель від забруднення небезпечними речовинами // Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності». Львів, 16-17 квітня 2021 р., «Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», ч. II. С. 92-96.

Барабаш А.Г., Губар Ю.М. Міжнародні угоди як джерело міжнародного приватного права // XIII Міжнародна науково-практична конференція «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад». Збірник – Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 150-155.

Барабаш А.Г., Коровченко Н.М. Колізійне регулювання визначення походження дитини, народженої у міжнародному шлюбі // XIII Міжнародна науково-практична конференція «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад». Збірник – Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 156-161.

Барабаш А.Г., Жернова М.Г. Джерела міжнародного приватного права // Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.) – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 95-98.

Барабаш А.Г., Мазко Р.М. Кваліфікація колізійної норми // Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.) – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 98-99.

Барабаш А.Г., Кравченко В.Я. Право землекористування та його види // Південноукраїнський правничий часопис. 2021. №1. С. 133-138.

Барабаш А.Г., Никипорець І.О. Ознаки та наслідки обходу закону в міжнародному приватному праві України // Юридичний науковий електронний журнал. №5 (2021). С. 45-48.

Барабаш А.Г., Стеченко К.Л. Об’єкти природно-заповідного фонду: проблемні аспекти визначення й класифікації // Юридичний науковий електронний журнал. №8 (2021). С. 163-167.

 

Керноз Неля Євгенівна., старший викладач кафедри

 

1999 рік

Керноз Н., Кичко І. Податкове реформування в процесі розбудови соціально орієнтованої економіки. Право України : юридичний журн.1999.  № 6  С. 78-80.

 

2006 рік

Керноз Н.Є. Перегляд судових рішень у порядку адміністративного, цивільного, господарського судочинств як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб: навч. посіб. Чернігів: Чернігівські обереги, 2006. 75 с.

 

2007 рік

Керноз Н. Є. Дія принципу офіційності і адміністративно-процесуальному, цивільно-процесуальному законодавстві як удосконалення правового механізму захисту прав і інтересів людини і громадянина в Україні.  Удосконалення правового механізму реалізації і захисту прав та інтересів людини і громадянина в Україні : зб. матеріалів наук.-практ. семінару / за ред. Т. М.  Вахонєвої. Чернігів : Чернігівські обереги, 2007. С. 37 – 43.

 

2008 рік

Керноз Н. Є. Звернення до Європейського суду з прав людини за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод фізичних осіб в Україні : зб. матеріалів круглого столу / за ред. Т. М. Вахонєвої. Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. С. 23-44.

 

2009 рік

Керноз Н. Є. Проблемні питання узгодженості понять «юрисдикція», «підвідомчість», «компетенція» у контексті процесуального законодавства України. Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (Сер.. «Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки»): щокв. наук. зб. Чернігів : Черніг. держ. ін-т права, соц. технол. та пр. 2009. № 1. С. 80-91.

 

2010 рік

Керноз Н. Є. Перегляд судових рішень як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб : навч. посіб. Чернігів : Черніг. держ. ін-т права, соц. технол.та праці, 2010. 96 с.

Керноз Н. Є. Практикум з адміністративно-процесуального права (тестові завдання). Чернігів, 2010. 68 с.

Керноз Н. Є. Практикум з цивільно-процесуального права (тестові завдання). Чернігів, 2010 р.87 с.

 

2011 рік

Керноз Н. Є. Зміни статусу Верховного Суду України в світлі нововведень триваючої судово-правової реформи. Напрями вдосконалення міжнародного та національного права на сучасному етапі : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет- конф. www. lex -line com.ua. Юридична лінія (Тернопіль, 8 груд. 2011 р.). Тернопіль, 2011. С. 32-35.

Керноз Н. Є. Практикум з адміністративно-процесуального права (тестові завдання).Чернігів, 2011. 84 с.

 

2012 рік

Керноз Н. Є. Доступність звернення до Європейського суду з прав людини у світлі новел європейських стандартів правосуддя. Удосконалення механізмів захисту цивільних прав в умовах реформування цивільного законодавства в європейських країнах : зб. наук. праць / за ред. О. Д. Крупчана, Ю. В. Білоусова. К. : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. C. 188-193.

Керноз Н. Є. Розвиток цивільного процесуального законодавства України щодо зміни статусу Верховного Суду України у світлі європейських стандартів правосуддя. Актуальні питання державно-правового будівництва України : сучасний період : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 02-03 листоп. 2012 р.). У 2 ч. Ч. 1. Л. : Західноукр. орг. «Центр правничих ініціатив», 2012. С. 58- 61.

.

2013 рік

Керноз Н.Є.Проблеми інстанційної підсудності за Кодексом адміністративного судочинства України. «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 02 – 03 березня 2013 року. Харків: ГО « Асоціація аспірантів-юристів», 2013. С.38 – 41.

Керноз Н.Є. Реалізація принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції України. Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 16-17 квітня 2013 р.): тези доповідей: в 2-х т. Т.2. Гуманітарні науки. Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. С.150-154.

Керноз Н.Є., Тюткало М.В. Проблеми строків апеляційного оскарження судового рішення в цивільному судочинстві. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Чернігів, 16-17 травня 2013 р.). Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. С.99-103.

Керноз Н.Є., Назаренко Ю.В. Проблемність впровадження регіональних мов в національному судочинстві України. «Нові виміри прав людини: юридичні,філософські, політологічні аспекти»: Збірник наукових праць / Рец: В.П. Мельник, М.М. Микієвич, В.М. Репецький, І.І. Іжнін. Львів: Львівський центр міжнародного права та прав людини, 2013, С. 46-51.

Керноз Н.Є., Поскробко І.В. Проблемність поняття «неповноважний суд» в цивільному судочинстві України. «Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 20-21 грудня 2013 р. Львів: У 2 частинах. Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. Частина I. C. 59-62.

Керноз Н.Є., Святюк Т.О. Проблемність законодавчого врегулювання підсудності в цивільному судочинстві.«Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27-28 грудня 2013 року. Запоріжжя: У 2 частинах. Запорізька міська громадська організація «Істина», 2013. Частина I. С. 71-75.

 

2014 рік

Керноз Н.Є.Проблемні питання реалізації звернення до міжнародних судових установ в контексті цивільного судочинства. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (м. Чернігів, 22-23 травня 2014 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2014. С.216 – 221.

Керноз Н.Є., Берднік І.В. Проблемність законодавчого врегулювання підсудності та її видів в національному судочинстві. Журнал «Молодий вчений». №11 (14) листопад 2014. С.160-165.

 

2015 рік

Керноз Н.Е. Противоречия законодательного закрепления языка судопроизводства в Украине. Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. № 5(92)(октябрь). 2015. С.75-80.

Керноз Н.Є. Проблемність визначення та впровадження мов у національному судочинстві України. Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. С. 54-61.

Керноз Н.Є. Проблемність законодавчого визначення та впровадження мов у національному судочинстві України. Молодий вчений. 2015. №2. Ч.6.     С.767-770.

Керноз Н.Є. Противоречия законодательного закрепления языка судопроизводства в Украине. UKRAINE – EU. Modern technology, business and law: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2.  Modern engineering. Sustainable  development. Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current   problems of legal science and practice. – Chernihiv :  CNUT, 2015. Р.263-266.

Керноз Н.Є., Авраменко Ю.С. Щодо проблемності питання «розумний строк» в цивільному судочинстві України.«Юність науки – 2015: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства»: збірник тез доповідей Міжнародної студентської науково-практичної конференції»         ( м. Чернігів, 22-23 квітня 2015 р.): у 9 ч. / ЧНТУ.  Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. Ч.7: 2015. С.8 – 11.

Керноз Н.Є., Велігорська А.В. Дослідження нововведень перегляду судових рішень Верховним Судом України в цивільному судочинстві. «Юність науки – 2015: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства»: збірник тез доповідей Міжнародної студентської науково-практичної конференції» ( м. Чернігів, 22-23 квітня 2015 р.): у 9 ч. / ЧНТУ. Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. Ч.7: 2015. С.20 – 22.

Керноз Н.Є., Компанець К.С. Проблемність наказного провадження. «Юність науки – 2015: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства»: збірник тез доповідей Міжнародної студентської науково-практичної конференції»( м. Чернігів, 22-23 квітня 2015 р.): у 9 ч. / ЧНТУ.  – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. Ч.7: 2015. С.34 – 37.

Керноз Н.Є., Семак О.В. Щодо проблемності судового наказу  в наказному провадженні України. «Юність науки – 2015: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства»: збірник тез доповідей Міжнародної студентської науково-практичної конференції»(  м. Чернігів, 22-23 квітня 2015 р.): у 9 ч. / ЧНТУ.  Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. Ч.7: 2015. С.74 – 77.

Керноз Н.Є., Поскробко І.В. «Розгляд і вирішення справи неповноважним судом» як підстава для апеляційного оскарження рішення в адміністративній справі. Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: тези всеукраїнської науково- практичної конференції молодих вчених та студентів (Чернігів, 14-15 травня 2015 р.). Чернігів, ЧНТУ, 2015. C. 323 – 326.

Керноз Н.Є., Лось І.О. До питання про врегулювання «розумного строку» в процесуальному законодавстві України. Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: тези всеукраїнської науково- практичної конференції молодих вчених та студентів (Чернігів, 14-15 травня 2015 р.). Чернігів, ЧНТУ, 2015. C.  350-353.

Керноз Н.Є. Вплив нововедень Закону України «Про судовий збір» на захист прав споживачів. Захист прав споживачів у сучасних умовах: матеріали науково – практичного семінару( м. Чернігів, 15 жовтня 2015 р.); Ч.: ЧНТУ, 2015. C. 27-32.

 

2016 рік

Керноз Н.Є. Проблемність визначення «цивільного судочинства» та його видів у Цивільному процесуальному кодексі України. Молодий вчений. №2(29)лютий. 2016. С.193-201.

Керноз Н.Є. Проблемність судового захисту прав споживачів за законодавством України. Ukraine-EU. Modern Technology, Business and law collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Societal Challenges. Innovations of social Work, philosophy, psychology, sociology. Environmental Protection. Management and Public Administration. Innovations in Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Eurointegration. Current Issues of Legal Science and Practice. Chernihiv: CNTU, 2016. С. 307-310.

Керноз Н.Є., Коржиков С.П. Проблемні аспекти кредитування. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 19-20 травня 2016 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. С.75 – 77.

Керноз Н.Є. Актуальні питання мовної політики в Україні. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 19-20 травня 2016 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. С.169- 173.

Керноз Н.Є. Проблемні аспекти оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби в Україні. Інтеграція юридичної науки та практики з питань регулювання підприємницької діяльності як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: матеріали науково – практичного семінару ( м. Чернігів, 6 грудня 2016 р.); за заг. ред. І. М. Колодій / Чернігівський  національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2016. C.  48-52.

 

2017 рік

Керноз Н.Є. Проблемність законодавчого врегулювання інституту конституційної скарги в Україні. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.). Черніг. нац. технол.ун-т. Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. С. 383-387.

Керноз Н.Є., Чередниченко І.С. Проблемність реалізації права на конституційну скаргу в Україні. Актуальні проблеми юридичної науки та практики. № 1 (3), 2017 . С. 18-24.

Керноз Н.Є. Судова правотворчість: нові тенденції та перспективи розвитку. Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах Європейського Союзу: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2017 р.); за заг. ред. І.М. Колодій. Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2017.  C. 47 – 51.

Керноз Н.Є., Пономаренко О. Вплив конституційної реформи в Україні на інститут присяжних у цивільному судочинстві та зарубіжний досвід. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. С.140 -143.

 

2018 рік

Керноз Н.Є. Перегляд судових рішень як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб: навчальний посібник / Н.Є. Керноз. – Вид. 3-тє, доповн., переробл. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 134 с.

Керноз Н.Є., Колодій І.М. Право. Методичні вказівки до проходження виробничої (навчальної) практики в судових органах для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» спеціалізацій «Цивільне та господарське право», «Господарське право» / Укл.: Керноз Н.Є., Колодій І.М. Чернігів: ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ. 2018. 68 с. (3,9 др. арк.)

Керноз Н.Є. Право. Методичні вказівки до проходження навчальної (виробничої) практики в юридичній службі на підприємстві, установі, організації для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство» спеціалізацій «Цивільне та господарське право», «Правове регулювання економіки» / Укл.: Керноз Н.Є. Чернігів: ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ. 2018. 43 с.(2,5 др. арк.)

Керноз Н.Є.Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби в Україні: проблемні аспекти. Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у 2-х ч. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018.Ч. 2: С. 122-125.

Керноз Н.Є. Забезпечувальний наказ в конституційному судочинстві України: проблемні аспекти. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С.103 – 106.

Керноз Н.Є., Петренко І. Представник в національному судочинстві: нові тенденції. Ukraina-EU. Innovations in Education, Technology,  Business and Law: collection of international scientific papers:  Chernihiv: CNTU, 2018. С. 32-34.

Керноз Н.Є., Кривденко М.О.Окрема ухвала в цивільному судочинстві: нові виклики. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські,  правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених(м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.). Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С. 281-284.

Керноз Н.Є., Мулач Т.С. Строки на апеляційне оскарження судового рішення в цивільному судочинстві: новий погляд. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.). Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С. 284-287.

Керноз Н.Є., Петренко О.Ю. Щодо розумності строків розгляду справи судом як основної засади цивільного судочинства. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених(м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.). Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С. 287-290.

Керноз Н.Є., Шпак А.В. Новели наказного провадження в цивільному судочинстві: порівняльний аналіз. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених(м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.). Черніг. нац. технол. ун-т.  Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С. 291-295.

 

2019 рік

Керноз Н.Є., Пророченко В.В. Підстави звільнення від доказування в господарському судочинстві України: новели та проблемність реалізації. Науковий вісник публічного та приватного права № 4. Том 1. 2019. С. 159-165.

Керноз Н.Є., Пророченко В.В. Підстави звільнення від доказування в цивільному судочинстві України: нові тенденції. Порівняльно-аналітичне право. № 2. 2019. C. 69-73.

Керноз Н.Є., Перепечай Л.В. Електронні докази в цивільному судочинстві: проблеми впровадження та застосування на практиці. Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.): у 2-х ч. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. Ч. 2: С. 130 – 132.

Керноз Н.Є., Лозицька Я. А. Новели подання доказів у цивільному судочинстві. Теорія і практика сучасної науки (частина IІ): матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15-16 травня 2019 року. Київ: МЦНД, 2019. C. 31-35.

Керноз Н.Є., Пророченко В.В. Обставини, які визнаються учасниками справи, в цивільному судочинстві: нові тенденції. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 101 – 104.

Керноз Н.Є., Менджул К.В. Відмова у відкритті провадження у цивільній справі: нові виклики. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів       ( м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019.           С. 104 – 108.

Керноз Н.Є., Хадієва Е.Р. Справи, що відносяться до юрисдикції позовного провадження: проблемність законодавчого закріплення. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 108 – 111.

Керноз Н.Є., Пророченко В.В. Преюдиція як підстава звільнення від доказування в цивільному судочинстві: порівняльний аналіз. Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів: матеріали ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 18 травня 2019 р.). Редкол.: С.К. Бостан, Р.М. Максакова,           Т.Є. Леоненко. Дніпро: «ЛІРА ЛТД», 2019. С.185-189.

Керноз Н.Є., Пророченко В.В. Обставини, які визнаються учасниками справи, в національному судочинстві України: порівняльний аналіз. Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет – конференції, 3-4 жовтня 2019 р. Дніпро, 2019.  Т.2. С. 60-65.

Керноз Н.Є., Пророченко В.В. Обставини, які визнаються учасниками справи в господарському та цивільному судочинстві: порівняльний аналіз. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених        (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.). Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 258-261.

Керноз Н. Є., Струк Є. О. Незаконність як спільна підстава для оскарження судових рішень в цивільному судочинстві: проблема.  «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.). Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019.   С. 262-265.

Керноз Н.Є., Хадієва Е.Р. Щодо змісту судового рішення за Цивільним процесуальним кодексом України. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.). Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 275-278.

Керноз Н.Є., Перепечай Л.В. Актуальні проблеми розірвання шлюбу в порядку окремого провадження. Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти (частина ІІІ): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 25-26 грудня 2019 року. Львів: Львівський науковий форум, 2019. С.58-60.

 

2020 рік

Керноз Н.Є., Пророченко В.В. Підстави звільнення від доказування в адміністративному судочинстві України: проблемні аспекти. Правові новели. Том 10. 2020. С. 185-192.

Козинець І.Г., Керноз Н.Є. Адміністративне судочинство. Методичні вказівки

Керноз Н.Є., Лозицька Я.А. До проблемних питань уніфікації подання доказів в національному судочинстві. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VII Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів ( м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С.107 – 110.

Керноз Н.Є., Пророченко В.В. Обставини, які визнаються учасниками справи в господарському й адміністративному судочинстві: порівняльний аналіз. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VII Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів ( м. Чернігів,   14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020.      С. 110 – 113.

Керноз Н.Є., Макогін Н.О. Новели розгляду справ третейськими судами в цивільному судочинстві України: переваги й недоліки. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 29 травня 2020 р.). Частин 2. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. C. 24-27.

Керноз Н.Є., Деркач Є.В. Судовий контроль за виконанням судового рішення в Україні: порівняльний аналіз. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 367 – 371.

Керноз Н.Є., Макогін Н.О. Оплата послуг адвоката в цивільному судочинстві: проблемність застосування. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 371-376.

Керноз Н.Є., Лось А.Ю. Способи судового захисту в цивільному судочинстві: проблемні питання та порівняльний аналіз. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 376- 381.

 

2021 рік

Керноз Н.Є., Стеченко К.Л. Судова юрисдикція в Україні: нові тенденції та проблемні питання розмежування. Юридичний науковий електронний журнал. №8. 2021. С. 80-85.

Керноз Н.Є., Присяжний В.В. Щодо суддівського корпусу в країні: подолання кризи. Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.): у 2-х ч. Ч.2. НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів, 2021.C. 101-103.

Керноз Н.Є., Кравченко В.Я. Проблемність «доказування» в цивільному судочинстві. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 225-234.  ХШ Міжнародної науково-практичної конференції за темою «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад» ( Посвідчення № 249 від 09.03.2021).

Керноз Н.Є., Щербінін М.Ю. Щодо проблемних конституційних нововведень статусу суддів Конституційного Суду України. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 235-242.  ХШ Міжнародної науково-практичної конференції за темою «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад» ( Посвідчення № 249 від 09.03.2021).

Керноз Н.Є., Лавенецька А. К. Суміжні поняття дисципліни «Судоустрій України»: уніфікація та розмежування. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (Чернігів 18–19 травня 2021 року). НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів, 2021. С. 108-110.

 

Козинець Ірина Гаврилівна, старший викладач

 

2004 рік

Козинець І.Г. Щодо доцільності збереження принципу з’ясування істини у кримінальному процесі України //Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №5. – С.125-128.

Козинец И.Г. Понятие и содержание истины в уголовном судопроизводстве //Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества: материалы межвузовской научно-практической конференции. – 2004. – Выпуск 3. – С.42-46.

Козинець І.Г. Щодо питання про сутність поняття принципу кримінального процесу //Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №12. – С.171-173.

 

2006 рік

Козинець І.Г. Щодо поняття фінансово-правової відповідальності / //Права людини: Збірник матеріалів круглого столу / за редакцією канд. істор. наук Козинець О.Г. – Чернігів: КП „Видавництво „Чернігівські обереги”, 2006. – С.55-58.

 

2007 рік

Козинець І.Г. Податкова соціальна пільга //Цивілізаційна роль прав людини в упорядкуванні соціальних відносин: Збірник матеріалів науково-практичного семінару / За ред. канд. істор. наук, доцента Козинець О.Г. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2007. – С.36-43.

Козинець І.Г. Поняття та суть фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства // Роль та місце правової держави у формуванні та розвитку громадянського суспільства: Збірник матеріалів круглого столу / за редакцією канд. істор. наук Козинець О.Г. – Чернігів: КП „Видавництво „Чернігівські обереги”, 2007. – С. 57-60.

Козинець І.Г. Податкова соціальна пільга //Цивілізаційна роль прав людини в упорядкуванні соціальних відносин: Збірник матеріалів науково-практичного семінару / За ред. канд. істор. наук, доцента Козинець О.Г. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2007. – С.36-43.

 

2008 рік

 

Козинець І.Г. Щодо питання застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства до суб’єктів підприємницької діяльності //Демократизація державно-правових інститутів як фактор організації суспільства: Збірник матеріалів науково-практичного семінару /За ред. канд. істор. наук, доцента Козинець О.Г. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2008. – С. 47-50.

Козинець І.Г. Зміст поняття “біженець” в Україні //Актуальні проблеми розвитку держави і права: Збірник матеріалів круглого столу /За ред. канд.істор.наук, доцента Козинець О.Г. – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008. – С.38-45.

Козинець І.Г. Поняття “біженець” у міжнародно-правовій //„Наукові дослідження – теорія та експеримент ’2008”: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 19-21 травня 2008 р. – Полтава: Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2008. – Т.3. – С.30-34.

 

2009 рік

Козинець І.Г. Порівняльний аналіз нормативних джерел зарубіжних країн про правовий статус іноземців та осіб без громадянства / //Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №8. – С.59-62.

Козинець І.Г. Щодо питання приєднання до конвенції ООН про статус біженців 1951 року та протоколу 1967 року до цієї конвенції //Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право, Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник. – 2009. – №1. – Чернігів: ЧДІПСТП, 2009. – С.36-42.

Козинець І.Г. Загальна характеристика суб’єктів правового статусу іноземців та осіб без громадянства //Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право, Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник. – 2009. – №3. – Чернігів: ЧДІПСТП, 2009. – С. 22-30.

Козинець І.Г. Про співвідношення понять “біженці” та “особи, переміщені всередині країни” //Держава і право. Збірник наукових праць. – 2009. – Випуск 45. – С.213-219.

 

2010 рік

Козинець І.Г. Аналіз сучасного етапу розвитку законодавчого врегулювання правового статусу біженців, осіб, переміщених усередині країни, та шукачів притулку //Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право, Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник. – 2010. – №1. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – С.20-30.

Козинець І.Г. Законодавче регулювання правового статусу іноземних громадян та осіб без громадянства в зарубіжних країнах //Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право, Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник. – 2010. – №3. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – С.25-32.

Козинець І.Г.Генезис статусу осіб, переміщених усередині країни, за міжнародним правом //Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право, Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник. – 2010. – №4. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – С.26-29.

 

2011 рік

Козинець І.Г. Характер співвідношення біженців та осіб, переміщених всередині країни //Україна між минулим і майбутнім: історико-правові та соціально-економічні аспекти розвитку країни: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 8 червня 2011 р.). Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2011. – С.208-211.

 

2012 рік

Козинець І.Г. Особливості правового статусу шукачів притулку //Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м.Чернігів, 19-20 квітня 2012 р.): тези доповідей: в 2-х т. Т.2 Гуманітарні науки. – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет. 2012. – С.337-340.

Козинець І.Г. Спрощена система оподаткування у сфері малого бізнесу як результат діалогу між владою і підприємницькою спільнотою //Діалог суспільства і влади: правові форми, виклики, перспективи: Збірник матеріалів круглого столу. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – С. 109-115.

Козинець І.Г. Права людини та права біженців //Розвиток наукових досліджень 2012: Восьма міжнародна науково-практична конференція, м. Полтава, 19-21 листопада 2012 р. – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2012. С. 29-33.

 

2013 рік

Козинець І.Г. Оподаткування доходів фізичних осіб: світовий досвід та вітчизняні реалії //Розвиток наукових досліджень 2013: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 25-27 листопада 2013 р. – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2013. – Т.3. – С. 34-38.

 

2014 рік

Козинець І.Г. Система міжнародних контрольних механізмів за дотриманням прав біженців // Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 березня 2014 року. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2014. – С.82-84.

Козинець І.Г. Фінансова самостійність місцевих бюджетів як запорука ефективності місцевого самоврядування в Україні //Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів( Чернігів, 22-23 травня 2014 року).- Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – С.273 – 278.

Козинець І.Г. Фінансова самостійність місцевих бюджетів: проблеми забезпечення // Молодий вчений. – 2014. – №6. – С.111-114.

Козинець І.Г., Шестак Л.В. Міжнародні стандарти захисту та допомоги внутрішньо переміщеним особам // Молодий вчений. – №12 (15) грудень 2014. С.258-262.

 

2015 рік

Козинець О.Г., Козинець І.Г. Соціальна складова політики «Нового курсу» Ф.Д.Рузвельта //Молодий вчений. – 2 (17) лютий 2015. – С. 230-234.

Козинець І.Г. Шукачі притулку в контексті становлення системи міжнародного захисту біженців //«Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти»: матеріали Міжнародної наук-практ. конф. (м. Чернігів, 21 січня 2015р.). – Чернігів: Черніг. Нац.. технол. ун-т, 2015. – С. 61-65.

Козинець І.Г. Фінансово-правова відповідальність у сучасній Україні // Ukraine-EU. Modern technology, business and law: collection of international scientific papers: in 2 parts, Part 2, Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. – Chernihiv : CNUT, 2015. – Р.P. 272-274.

Козинець І.Г. Захист прав громадян як споживачів банківських послуг // Матеріали круглого столу «Захист прав споживачів у сучасних умовах», 15.10.2015 р., ННІПСТ.- Чернігів: ЧНТУ, 2015. – С.35-41.

Козинець І.Г., Акуленко Л.М. Державний борг України: поточний стан та ризики // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти: тези IV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції студентів і молодих учених, 21 грудня 2015 року. Чернігів, 2015. – С.726-729.

Козинець І.Г., Погребець О.М. Державний нагляд у сфері фінансових послуг як форма фінансового контролю // Молодий вчений. – №12 (27) грудень 2015. – С.88-91.

 

2016 рік

Шестак Л.В., Козинець І.Г. Особливості адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – №1. – ч.3. – С.108-112.

Козинець І.Г., Козинець О.Г. Правові аспекти соціально-економічної інтеграції біженців в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – №2. – Т.1. – С. 47-51.

Козинець І.Г., Погребець О.М. Система загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні: реальні можливості // «Ukraine-EU. Modern technology, business and law»: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Societal Challenges. Innovations of Social Work, Philosophy, Psychology, Sociology. Environmental Protection. Management and Public Administration. Innovations in Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Eurointegration. Current Issues of Legal Science and Practice. – Chernihiv: CNUT, 2016. – Р.P. 319-322.

Козинець І.Г., Козинець О.Г. Правові аспекти соціально-економічної інтеграції біженців в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – №2. –т.1. – С. 47-51.

Козинець І.Г., Решотко А.О. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства // Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 р.): у 7 ч. / Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – Ч.5. – С. 55-59.

Козинець І.Г., Ковальчук О.В. Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (м. Чернігів, 19-20 травня 2016 р.). – Чернігів: Черніг. Нац. технол. Ун-т, 2016. – С. 145-149.

Козинець І.Г., Біжовець Ю.С. Сучасні тенденції розвитку податкових систем України та країн ЄС // Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 23 грудня 2016 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – С. 334-337.

Козинець І.Г. Проблемні аспекти розвитку та удосконалення податкової системи України // Інтеграція юридичної науки та практики з питань регулювання підприємницької діяльності як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 6 грудня 2016р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С.52-56.

 

2017 рік

Козинець І.Г., Козинець О.Г. Права біженців в контексті прав людини в сучасному світі // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Науковий збірник. – 2017. – №2. – Т.2. – С.21-24. URL: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/16562

Козинець І.Г., Шпак А.В. Правове регулювання захисту прав платників податків // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Науковий збірник. – 2017. – №6. – Т.2. – С.91-94. URL: http://apnl.dnu.in.ua/6_tom_2_2017/23.pdf

Козинець І.Г. Особливості правового регулювання місцевих податків і зборів //Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – №5. – С. 213-216. URL: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/16527

Козинець О.Г., Козинець І.Г. Виникнення та розвиток Генеральних штатів у Франції // Актуальні проблеми юридичної науки і практики. – 2017. – №1 (3). – С. 13-17.

Козинець І. Г. Оподаткування доходів фізичних осіб: зарубіжний досвід /І.Г. Козинець, Н. С. Бушко // Ukraine-EU. Modern technology, business and law: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Current Issues of Legal Science and Practice. Management and Public Administration. Innovations in Education. Environmental Protection. Engineering and Technologies. – Chernihiv: CNUT, 2017. – Р.P. 19-22.

Козинець І.Г., Кравченко О.В. Правове становище заміжньої жінки у Стародавньому Римі // Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С.365-367.

Козинець І.Г., Пророченко В.В. Особливості колонату в Стародавньому Римі // Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С.367-369.

Журба В.С., Козинець І.Г. Інститут пекулія та його різновиди у римському праві // Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С.361-363.

Кошка І.Ю., Козинець І.Г. Відповідальність за порушення податкового законодавства // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.159-163.

Ігнатенко С.В., Козинець І.Г. Історія виникнення ПДВ та практика його застосування в різних країнах світу // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.133-137.

Матвієнко В.Д., Козинець І.Г. Правові засади функціонування бюджетної системи та перспективи її вдосконалення // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.166-170.

Матвеєва Т.О., Козинець І.Г. Особливості фінансово-правового регулювання місцевих податків і зборів // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.170-174.

Петренко О.Ю., Козинець І.Г. Податок на додану вартість: зарубіжний досвід встановлення та стягнення // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.186-189.

Півень Б.О., Козинець І.Г. Щодо сутності договору банківського рахунку // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.193-197.

Пчела М.В., Козинець І.Г. Порівняльна характеристика правового статусу римських громадян і латинів // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.197-200.

Козинець І.Г., Шпак А.В. До питання про сутність бюджетного контролю / // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.147-149.

Козинець І.Г., Перетятько А.М. Правові проблеми розкриття банківської таємниці // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.150-153.

 

2018 рік

Козинець І.Г., Козинець О.Г. Історія становлення податку на додану вартість та практика його застосування в країнах ЄС // Актуальні проблеми юридичної науки і практики. – 2018. – №1 (4). С. 58-62.

Козинець І.Г., Козинець О.Г. Історико-правові аспекти становлення та розвитку податкової системи України // Юридичний науковий електронний журнал. – 2018. – №1. – С.88-91. URL: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/16521

Козинець І.Г., Макогін Н.О. Особисті сервітути у Стародавньому Римі. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. №6. Т.1. С.100-103. URL: http://apnl.dnu.in.ua/6_2018/tom_1/23.pdf

Козинець І.Г., Лозицька Я. А. Правовий режим колонату в Римській імперії. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 5. С.34-37. URL: http://www.pap.in.ua/5_2018/2.pdf

Городній М.С., Козинець І.Г. Формування спадкового права в Стародавньому Римі. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018.

Римське приватне право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 081 «Право» спеціалізацій «Адміністративна юстиція (Суд. Публічна адміністрація та антикорупційні органи)»; «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»; «Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога)» / Укл.: Козинець І.Г. – Чернігів: ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ. – 2018. – 56 с.

Римське приватне право. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 081 «Право» спеціалізацій «Адміністративна юстиція (Суд. Публічна адміністрація та антикорупційні органи)»; «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»; «Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога)» / Укл.: Козинець І.Г. – Чернігів: ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ. – 2018. – 36 с.

Козинець І.Г., Струк Є.О. Форми захисту порушених прав римських громадян. //Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С.307-309.

 

2019 рік

Kozynets O., Tolkach A., Kozynets I. Innovative methods usage in the professional training of lawyers in the higher educational establishments of Ukraine. Legea si viata. 2019. Nr.1/2 (325). P.59-63.

Козинець О. Г., Козинець І. Г. Податкова система України в ХVІІХVІІІ ст. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. №2. С. 16-19.

Козинець І.Г., Пророченко В. В. Шлюб та його види у приватному праві Стародавнього Риму. Правові новели. 2019. Випуск № 7. С. 46-52.

Козинець І.Г., Пророченко В. В. Мета і задачі бюджетного контролю. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. №3. С. 91-94.

Козинець І.Г., Макогін Н.О. Банківська таємниця: правові проблеми поняття // Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – №5. – С. 239-242.

Козинець І.Г., Лось А.Ю. Правове регулювання захисту прав споживачів в інтернет-торгівлі // Актуальні проблеми юридичної науки і практики. – 2019. – №1 (5). – С. 14-18.

Козинець І. Г., Стеченко К. Л. Закони ХІІ таблиць – основне джерело римського права // Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.) : у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. Ч. 2. С.90-92.

Prorochenko V.V., Kozynets I.G., Shevchenko Yu.V. Land servitude in ancient Rome // Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.) : у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. Ч. 2. С.120-121.

Горна В.І., Козинець І.Г. Історичний аспект становлення та розвитку ПДВ // Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». Чернігів: ЧНТУ, 2020. С. 499-501.

Козинець І.Г., Гранкова Х.М. Банківська система: національний і зарубіжний досвід // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 114-117.

Козинець І.Г., Питель О.В. Особливості правового становища servi та libertini у Стародавньому Римі // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 118-121.

Деркач Є.В., Козинець І.Г. Зобов’язальне право Стародавнього Риму // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 85-88.

Мишаста К.Б., Козинець І.Г. Самозахист у римському приватному праві // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 148-151.

Щербак К.А., Козинець І.Г. Правове становище римської жінки // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 193-196.

 

2020 рік

Козинець І.Г., Лось А.Ю. Фінансовий моніторинг в Україні: новий етап розвитку. // Юридичний науковий електронний журнал. – 2020. – №2. – С. 237-239. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-2/

Козинець І.Г., Приходько В.О. Доходи місцевих бюджетів в умовах децентралізації в Україні // Порівняльно-аналітичне право. – 2020. – №1. – С. 328-331. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0390/2020.1.

Козинець І.Г. Кравченко О.В. Спрощена система оподаткування в Україні: переваги та недоліки // Юридичний науковий електронний журнал. – 2020. – №3. – С. 242-245. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-3/

Козинець І.Г., Деркач Є. В. Теоретичні підходи до розуміння сутності адміністративної юстиції в сучасних умовах. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №4. С. 487-493.

Козинець І.Г. Обов’язкове соціальне страхування в сучасних умовах // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 46-49.

 

2021 рік

Козинець І.Г., Кравченко В.Я. Окремі питання доказів та доказування в адміністративному судочинстві на сучасному етапі. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №2. С. 173-177.

Козинець І.Г., Стеченко К.Л. Зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2021. № 1. С.88-91.

Козинець І.Г., Мишаста К.Б. Принцип верховенства права в адміністративному судочинстві. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». 2021. Вип. 64. С.235-239. DOI https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.64.43 .

Козинець І.Г., Плевако О.О. Принцип гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.45-47.

Козинець І.Г., Комар К.С. Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 43-45.

 

Кочина Олександра Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент

 

2013 рік

Кочина О. С. Особливості відшкодування моральної шкоди юридичним особам за цивільним законодавством України. Підприємництво, господарство і право. 2013. № 12. С. 11-13.

Кочина О. С. Поняття та юридична природа моральної шкоди у цивільному праві України. Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 62. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2013. С. 231-237.

Кочина О. С. Приниження честі, гідності та ділової репутації фізичної особи як підстава для відшкодування моральної шкоди. «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 15-16 листопада 2013 р. Львів: У 2 частинах. Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. Частина І. С. 94-97.

 

2014 рік

Кочина О. С. Історія становлення та розвитку інституту компенсації моральної шкоди за порушення авторських та суміжних прав. Юридична Україна. 2014. №. 8. С. 41-46.

Кочина О. С. Історія становлення та розвитку захисту авторського права та суміжних прав. Молодий вчений. 2014. № 7(10). С. 150-152.

Кочина О. С. Плагіат як один з видів порушення авторських та суміжних прав. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 22 23 травня 2014 року). Чернігів : Чірнігів. нац. технолог. ун-т, 2014. С. 404-408.

 

2015 рік

Кочина О. С. Піратство як один з найпоширеніших способів порушення авторських та суміжних прав. Право і суспільство. 2015. № 5. Ч. 3 С. 80-85.

Кочина О. С. Особисті немайнові та майнові права суб’єктів авторського права і суміжних прав. Молодий вчений. 2015. № 3 (18). Ч. 1. С. 141-145.

Кочина О. С. Види порушень особистих немайнових та майнових прав суб’єктів авторського права і суміжних прав. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Український інститут національної пам’яті; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. Вип. 2. С. 40-48.

Кочина О. С. Право суб’єктів авторського права та суміжних прав на ім’я. Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. С. 77-81.

Кочина О. С. Поняття порушення авторських та суміжних прав. Ukraine – EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers in 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. Chernihiv : CNUT, 2015. P. 282-285.

Кочина О. С. Надання Україні статусу «Пріоритетної іноземної країни»: причини та наслідки. «Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 22-23 травня 2015 року). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2015. С. 71-72.

Кочина О. С. Обхід технічних засобів захисту авторських та суміжних прав як спосіб їх порушення. Нове міжнародне та національне законодавство – нові завдання юридичної науки: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 13–14 листопада 2015 р. Київ: Центр правових наукових досліджень, 2015. С. 39-41.

 

2016 рік

Кочина О. С. Проблеми презумпції моральної шкоди в цивільному праві України. Часопис Київського університету права. 2016. № 1. С. 179-182.

Кочина О. С. Поняття та види інтелектуального піратства в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 6. С. 19-22.

Кочина О.С. Підстави та умови виникнення відповідальності за заподіяння моральної шкоди. Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 13-14 травня 2016 р.) Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. С. 46-48.

 

2017 рік

Кочина О. С. Вина як умова виникнення зобов’язання з відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням авторських та суміжних прав. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 6. С. 107-109.

 

2018 рік

Кочина О.С. Вибачення як немайнова форма компенсації моральної (немайнової) шкоди при порушенні авторських та суміжних прав. Актуальні проблеми юридичної науки і практики. Чернігів: ЧНТУ, 2018. № 1 (4). С. 7-11.

Кочина О.С. Причинний зв’язок як умова відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Реформація законодавства України: проблеми теорії і практики. Збірник Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018 С. 52-60.

Кочина О.С. Співвідношення понять «моральна» та «немайнова» шкода в цивільному праві. Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2018. С. 42-45.

 

2019 рік

Кочина О.С. Критерії визначення розміру відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням авторських та суміжних прав. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 2. С. 70-74. URL: http://lsej.org.ua/2_2019/19.pdf.

Кочина О.С. Форми та способи відшкодування моральної (немайнової) шкоди за порушення авторських та суміжних прав // International scientific and practical conference “Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage” : Conference proceedings, January 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, p. 188-191.

Кочина О.С. Проблеми державного фінансування інноваційної діяльності в Україні // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 131-136.

 

2020 рік

Ustrytska N., Skreklia L., Kochyna O., Kopotun I., Honcharenko O. Practical Aspects of Criminal and Law Characteristics of Cyber Crimes in Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory. 2020 Vol: 23 Issue: 2. URL: https://www.abacademies.org/articles/practical-aspects-of-criminal-and-law-characteristics-of-cyber-crimes-in-ukraine-9138.html.

Кочина О.С. Договірне регулювання авторських та суміжних відносин // Право і суспільство. 2020. №2. С. 177-182.

Кочина О.С. Міжнародно-правовий досвід захисту авторських прав у всесвітній інтернет-мережі та перспективи його застосування в Україні // Часопис цивілістики. Науково-практичний журнал. 2020. №37. С. 93-97.

Кочина О.С. Мале підприємництво в Україні: сутність та еволюція розвитку. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 404-407.

 

2021 рік

Кочина О.С. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди в договірних зобов’язаннях. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 271-277.

 

Литвиненко Валентина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент

 

2006 рік

Литвиненко В.М. Суб’єкти здійснення соціального обслуговування //Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. канд. юрид. наук, доцента Шумної Л.П. – Чернігів: КП „Видавництво „Чернігівські обереги”, 2006. – С.156-162.

 

2007 рік

Литвиненко В.М. Виплата пенсій особам, які перебувають на повному державному утриманні //Теоретичні та практичні проблеми трудового та пенсійного права: Збірник матеріалів науково-практичного семінару / За ред. канд. юрид. наук, доцента Шумної Л.П. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2007. – С. 62-67.

Литвиненко В.М. Фізична особа як суб’єкт надання соціальних послуг // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. канд. юрид. наук, доцента Шумної Л.П. – Чернігів: КП „Видавництво „Чернігівські обереги”, 2007. – С.149-151.

Литвиненко В.М. Поняття „соціальні послуги” в законодавстві України // Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин: Матеріали науково-практичної конференції; м. Чернігів, 31 травня – 2 червня 2007 року / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Чернігів: Українська асоціація фахівців трудового права, Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2007. – С. 90-93.

Литвиненко В.М. Місце соціальних послуг у системі соціального захисту // Теоретичні та практичні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: Збірник матеріалів науково-практичного семінару / За ред. канд. юрид. наук, доцента Шумної Л.П. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2007. – С.33-36.

 

2008 рік

Литвиненко В.М. Видовий поділ соціальних послуг у законодавстві та теорії. // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 37 / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2008. – С. 101-105.

Литвиненко В.М. Право на соціальні послуги як складова права на соціальний захист // Трудове право України: сучасний стан та перспективи: Матеріали науково-практичної конференції; м. Сімферополь, 22-24 травня 2008 р. / За ред. проф. В.С.Венедіктова. – Сімферополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Кримський юридичний інститут, 2008. – С.270 -276.

Литвиненко В.М. Щодо змісту терміна „соціальні послуги” в теорії та законодавстві // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 40. – К.: Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України, 2008. – С. 305-311.

Литвиненко В.М. Щодо питання про конституційні гарантії права людини на соціальні послуги//Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу (22 квітня 2008 року). – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008.- С.70-73.

Литвиненко В.М. Щодо питання про співвідношення понять „соціальні послуги” та „соціальне обслуговування” // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник. – 2008. – №1. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2008. – С..50-53.

 

2009 рік

Литвиненко В.М. Щодо питання про визначення суб’єктів, які надають соціальні послуги // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: Тези доповідей і наукових повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 22-23 квітня 2009 р. / За ред. В.В. Жернакова. – Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009. – С.  439-442.

Литвиненко В.М. Щодо деяких категорій осіб-отримувачів соціальних послуг // Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в Україні: Матеріали науково-практичної конференції; м. Харків, 5-6 червня 2009 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права. Харківський економіко-правовий університет, 2009 – С. 228-292.

 

2010 рік

Литвиненко В.М. Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права як принципи надання соціальних послуг// Трудове право та проблеми соціального захисту населення в контексті правової держави: Матеріали науково-практичної конференції; м. Харків, 24-25 вересня 2010 р. / За ред. проф.. В.С. Венедиктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський економіко-правовий університет, 2010. – 292 с.

Литвиненко В.М. Правосуб’єктність фізичних осіб як отримувачів соціальних послуг // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – сс. 70-74.

Литвиненко В.М. Система установ соціального обслуговування за законодавством України// Сучасне та майбутнє в тенденціях підготовки студентів ВНЗ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 3 червня 2010 р.). – Чернігів: Видавець Лозовий В.М.., 2010. – 300с.

Литвиненко В.М. Соціальне обслуговування дітей у стаціонарних установах // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право .Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) 6 щоквартальний науковий збірник. – 2-І-. – № 2. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці , 2010.-366с.

Литвиненко В.М. Поняття та основні ознаки договору про надання соціальних послуг // Підприємство, господарство і право. – 2010. – № 9.- сс. 51-54.

 

2011 рік

Литвиненко В.М. Права та обов’язки сторін договору про надання соціальних послуг.// Правові засади працевлаштування та зайнятості населення в умовах ринкової економіки: матеріали науково-практичної конференції; м. Севастополь, 19-21 травня 2011 р. / за ред. проф.. В.С. Венедиктова. – Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України. – 2011. – сс. 286-289.

Литвиненко В.М. Умови надання соціальних послуг //Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2011р./ За ред.. к.ю.н., доцента В.В. Жернакова. – Харків: Кросроуд, 2011, – 450 с.

Литвиненко В.М. Складна життєва обставина як підстава надання соціальних послуг // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 10 . – сс. 75-78.

Литвиненко В.М. Волонтери як суб’єкти надання соціальних послуг // Трудове право, право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2011 року) / за загреб. К.Ю Мельника. – Х .: Харк. Нац. Ун-т внутр. Справ. 2011. – сс. 207-210

 

2012 рік

Литвиненко В.М. Деякі особливості реалізації соціальних прав людини // Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства:   матеріали міжнародної науково-практичної конференції; м. Путівль, 14-16 червня 2012 р. /За ред.  проф. В.С. Венедіктова. Путивль: Українська асоціація фахівців трудового права, Сумський національний аграрний університет, Путивльський коледж Сумського національного аграрного університету. -2012. -сс. 284-288.

Литвиненко В.М. Реабілітаційні послуги як різновид соціальних послуг // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми: тези доп. та наук. повідомл. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. Конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / за ред. В.В. Жернакова. – Х.: право, 2012. – сс. 459-462

Литвиненко В.М. Соціальні послуги у сфері соціального захисту населення: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність 12.00.05. – Трудове право; право соціального забезпечення /В.М. Литвиненко – Харків, 2012. – 184с.

Литвиненко В.М. Співвідношення соціальних послуг і пільг у системі соціального захисту населення // Юридична Україна. – 2012. – № 11. – сс. 124-127

 

2013 рік

Литвиненко В.М. Принципи надання соціальних послуг // Трудове законодавство: шляхи реформування: матеріали II Всеукраїнської наук. практ. конференції (м. Харків, 12 квітня 2013 року ); за заг. Ред. К.Ю. Мельника / МВС України, Харків. Нац. Ун-т внтур. Спра. – Х.: ХНУВС, 2013 . – 2013. – сс. 354-357

Литвиненко В.М. Права та обов’язки фізичної особи як суб’єкта-отримувача соціальних послуг // Захист прав людини – європейський вимір України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю УАФТП; м. Севастополь, 6-9 червня 2-13 року/ За заг ред.. проф.. В.С. Венедиктова. – Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української банківської справи НБУ. – 2013. – сс. 304-307

Литвиненко В.М. Підстави надання соціальних послуг // Юридична Україна. – 2013. – № 8. – сс. 62-65

Литвиненко В.М. Роль соціальних послуг у системі соціального захисту // Соціальне право України: науковий збірник / Черні. держ. технол. ун-т, Укр.. асом. фахівців труд. права. – Чернігів: Черніг. держ. ун-т, 2013. – №1 (2). – сс. 247- 256

Литвиненко В.М. Страхові соціальні послуги: загальна характеристика // Соціальне право України: науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т, Укр. асоц. фахівців труд. права. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – № 2 (3). (подана до друку).

 

2014 рік

Литвиненко В.М. Інвалідність як підстава для надання соціальних послуг // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 1  116-118. – Режим доступа:  http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/24

Литвиненко В.М. До питання про фінансування соціальних послуг //Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Чернігів, 22-23 травня 2014).- Чернігів: Десна Полігаф, 2014. – с. 20-24

Литвиненко В.М. До питання про соціальні послуги за рахунок фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування // Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5-7 червня 2014 р. / [За ред. проф. В.С.Венедіктова, проф. А.М.Куліша]. – Суми: Сумський державнийй університет. – 2014. – С. 305-309

Литвиненко В.М. Характеристика соціальних послуг системи загальнообов’язкового державного соціального страхування // Право і суспільство. – 2014. – № 5-2. – сс. 156 – 160

Литвиненко В. М. Значення соціальних послуг як одного із видів соціального захисту [Текст] / В. М. Литвиненко // Молодий вчений. — 2014. — №7 – с. 153- 156 (н-м вид)

Литвиненко В.М. Гарантії права на соціальні послуги [Текст] / В. М. Литвиненко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція» . – 2014. – № 9-2 том 2 – с. 20-24.

Литвиненко В.М. Загальні суб’єкти надання соціальних послуг // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014 – Т. 1, № 5. – С. 310-313 – (Серія : «Юридичні науки»).

Viktoria Rudyk, Valentina Litvinenko On the issue of alternative forms of family care orphaned children: the experience of foreign countries and ways of its implementation in national practice / Viktoria Rudyk, Valentina Litvinenko //Australian Journal of Scientific Research, 2014, No.1. (5) (January-June).Volume II. “Adelaide University Press”. Adelaide, 2014. – 975-980 р.

 

2015 рік

Литвиненко В. М. Правова основа надання соціальних послуг [Текст] / В. М. Литвиненко // Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Чернігів, 21 січня 2015р. – Чернігів : Черніг. Нац.. технолог. Ун. –т, 2015 . – 81-85 сс.

Литвиненко В.М. Безробіття як підстава для надання соціальних послуг [Текст] / В.М. Литвиненко // Ukraine – EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. – Chernihiv : CNUT,2015. 286- 288 p.

Литвиненко В.М. Право на реабілітацію інвалідів: загальна характеристика [ Текст] / В. М. Литвиненко // Верховенство права та правова держава: матеріали міжнародної науково-практичної конференції , м. Ужгород, 16-17 жовтня 2015 р. – Ужгород: ужгородський національний університет, 2015. – 244 с., – 116-118 сс.

Литвиненко В.М. Деякі особливості виплати пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні [ Текст] / В. М. Литвиненко // Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства : матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2015 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2015. – сс.280-283

Литвиненко В.М. Деякі питання стандартизації при наданні соціальних послуг[ Текст] / В. М. Литвиненко // Актуальні проблеми юридичної науки та практики . – Чернігів: ЧНТУ, 2015. – №1 (1). – 61-67 сс..

Литвиненко В.М. Про зарубіжний досвіт пенсійних реформ на прикладі окремих країн [ Текст] / В. М. Литвиненко // // Сучасний стан та перспективи реформування пенсійної системи України: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2015 р.); за заг. ред. В.А.Рудик /Черніг.нац.тех.ун-т. – Ч.: ЧНТУ, 2015. – 30-34сс.

 

2016 рік

Литвиненко В.М. Щодо діяльності окремих установ, які надають соціальні послуги особам, постраждалим від насильства [Текст] / В.М. Литвиненко // Ukraine – EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2.Societal Challenges . Innovations of Social Work, Philosophy, Psychology, Sociology. Environmental Protection. Management and Publik Administration. Innovations in Education/ Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Eurointegration. Current Issues of Legal Science – Chernihil: CNUT, 2016 / – 382p. 326 – 329 pp.

Литвиненко В.М. Деякі питання моніторингу та якості соціальних послуг[Текст] / В.М. Литвиненко // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 19-20 травня 2016 року  ) – Чернігів: Чернігівський національних технологічний університет, 2016 року. – сс..35-38

Литвиненко В.М. Соціальні установи з надання соціальних послуг для дітей та молоді [Текст] / В.М. Литвиненко //Право і суспільство. – № 3 . – 2016 р. – с. 81-87.

Литвиненко В.М. Права та обов’язки підопічних (вихованців) стаціонарних установ [Текст] / В.М. Литвиненко // Сфера дії трудовго права та права соціального забезпечення: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 28 жовтня 2016 р.); за заг. Ред. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац.. ун-т внутр.. справ. – Х.: ХНУВС, 2016. –с. 371-374

Литвиненко В.М. Пошук підходящої роботи – основна страхова соціальна послуга при безробітті // Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції:матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.) / за заг. ред.. В.А. Рудик _ Чернігів : ЧНТУ, 2016 – сс..37- 41

 

2017 рік

Литвиненко В.М., Чічкань М.В.Щодо питання правового регулювання права на соціальний захист учасників бойових дій в Україні// Ukraine – EU. . Modern technology, business and law : collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2.Current Issues of Legal Science and Practice. Management and Publik Administration. Innovations in Education. Environmental Protection. Engineering and Technologies – Chernihiv: CNUT, 2017 – 28-31pp.

Литвиненко В.М. Діти як суб’єкти отримання соціальних послуг // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 3, сс. 98-100. – Режим доступа:  http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/24 .

 

2018 рік

Литвиненко В.М. Дещо про проект Закону України «Про соціальні послуги»  // Ukraine – EU. Innovations in Education, Technology, Business and Law : collection of international scientific papers. – Chernihiv : CNUT, 2018. – 45-48p.

Литвиненко В.М. Деякі питання здійснення нагляду і контролю за дотриманням законодавства у сфері охорони праці // Актуальні проблеми  трудового  законодавства,  законодавства  про  державну  службу  та  службу  в  правоохоронних  органах :  матеріали  VІІ  Всеукраїнської  науко-во-практичної  конференції  (м.  Харків,  16  листопада 2018 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 171-175

 

2019 рік

Литвиненко В.М. Бездомність як підстава для надання соціальних послуг //  Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 2.- сс. 75-80.

Литвиненко В.М. Щорічні відпустки: сьогодення та перспективи // Проблеми реалізації  прав  громадян  у сфері  праці  та  соціально-го  забезпечення  :  тези  доп.  та  наук.  повідомл.  учасників  IX  Міжнар.  наук.-практ. конф., яка присвячена 50-річчю створення кафедри трудо-вого права Національного юридичного університету ім. Ярослава Му-дрого (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. – С. 208-211.

Литвиненко В.М. Охорона здоров’я: особливості адміністративно-правового регулювання  // Актуальні проблеми юридичної науки та практики. – 2019. – № 1(5). –С.  42-47

 

2020 рік

Литвиненко В.М. Деякі особливості  оформлення  трудових  та  цивільних  правовідносин, пов’язаних із виконанням роботи // Юність науки –  2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства:  збірник тез доповідей  Х  Міжнародної  науково-практичної  конференції  студентів,  аспірантів  і  молодих  вчених (м. Чернігів,  23-24  квітня  2020 р.)    /  Національний  університет  «Чернігівська  політехніка».  –  Чернігів: ЧНТУ, 2020.  – С. 540-542.

Литвиненко В.М. Ненормований робочий день та надурочна робота: питання розмежування // Проблеми розвитку  соціально-трудових  прав  та  проф-спілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної  конференції  (м.  Харків,  28  травня 2020 р.) / за  заг.  ред.  К.  Ю.  Мельника. – X. :  Харків.  нац. ун-т внутр. справ, 2020. –С. 197-200.

Литвиненко В.М. Про переважне право в трудових правовідносинах // Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист: тези доп. та наук. повідомлення учасників Х Міжнар. наук.-практ. конф.(м. Харків, 9 жовтня 2020 р.) \ уклад: О.М. Ярошенко, Н.Г. Орлова, О.В. Соловйов; за ред. О.М. Ярошенко. – Харків: право,2020. – С. 195-199

Трудові правовідносини та цивільні правовідносини пов’язані з виконанням роботи: критерії розмежування // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 12.- С.110-115 .

 

2021 рік

Литвиненко В.М. Про правову основу адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу// Правові та  соціально-економічні  аспекти  стратегічного  розвитку регіону  та  територіальних  громад.  Збірник матеріалів XІІІ міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2021 року)  –  Чернігів:  Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021 –  С. 305-311

Литвиненко В.М., Кот В.В. Характеристика основних методів управління персоналом // Правові та  соціально-економічні  аспекти  стратегічного  розвитку регіону  та  територіальних  громад.  Збірник матеріалів XІІІ міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2021 року)  –  Чернігів:  Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021 –  С. 545-551.

 

Пузирна Наталія Станіславівна кандидат юридичних наук, доцент

 

2005 рік

Пузырная Н.С. Право граждан на труд по законодательству Российской Федерации. // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции. Выпуск ІV. – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2005 г.- С.47-50.

 

2007 рік

Пузырная Н.С. Правовое положение негосударственных организаций в сфере социальной защиты инвалидов. // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Тезисы докладов VІ межвузовской научно-практической конференции. – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2007.- С. 105-106.

 

2009 рік

Пузырная Н.С. Льготы для инвалидов в сфере трудовых правоотношений согласно законодательству Российской Федерации. // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества: VIIІ межвузовской научно-практической конференция (г. Чернигов, 15 апреля 2009 года: Материалы докладов и выступлений. – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2009.- С. 46- 48.

 

2010 рік

Пузирна Н.С. Проблеми правового захисту соціально-економічних прав дітей в Україні. // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества [Текст]: материалы докладов и выступлений межвузовской научно-практической конференции (г. Чернигов, 7 апреля 2010 года). – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2010. – С. 21-23.

Пузирна Н.С. Місце омбудсмана в системі органів державної влади / Н.С. Пузирна // [«Проблеми сучасного права»]. Матеріали наук.-практ. конф., (22 жовтня 2010 р., Чернігів) – Чернігів: Інститут історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського, ЧНПУ, 2010. – С. 68.

Пузирна Н.С. Концептуальные аспекты взаимодействия правоохранительных органов / С.К. Гречанюк, Н.С. Пузирна, Р.В. Стецко // Probleme actuale de prevenire єi combatere a criminalitгюii / Acad. «Єtefan cel Mare» a MAI al Rep. Moldova; col. red.: Simion Carp (red.-єef), Gheorghe Costachi, Gheorghe Gladchi [et al.]. – Ch.: Acad. «Єtefan cel Mare» a MAI al Rep. Moldova, 2010. – p. 62 – 70.

 

2011 рік

Пузирна Н.С. Функції омбудсмана / Н.С. Пузирна // [«Історико-правові та соціально-економічні аспекти розвитку суспільства та держави. Ч. 1.»], Матеріали наук.-практ. конф., (15 квітня 2011р., Чернігів) – Чернігів: Інститут історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського, ЧНПУ. – 2011. – С. 38-40.

Пузирна Н.С. Упровадження іноземного досвіду діяльності пенітенціарних омбудсманів / Н.С.  Пузирна // Право та управління. – 2011. ‑ № 3. – С. 219-223.

Пузирна Н.С. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як суб’єкт адміністративних публічних правовідносин / Н.С. Пузирна // Нові напрями діяльності юридичних клінік. Матеріали наук.-практ. семінару – Київ, НАВС, 2011. – С. 22-23.

Пузирна Н.С. Адміністративна правосуб’єктність омбудсмана в Україні / Н.С. Пузирна //«Актуальні проблеми правового регулювання та діяльності служби дільничних інспекторів міліції» (Київ, 2011) Матеріали Міжнародної науково-практичного семінару (Київ, 2-3 грудня 2011р.), НАВС, 2011. – С. 21-22.

 

2012 рік

Пузирна Н.С. Сучасні підходи до розуміння інституту омбудсмана / Н.С. Пузирна // Державне управління: стратегія і тактика формування сучасного фахівця: Збірник матеріалів круглого столу. – Київ: НАВС, 2012. – С.46-47.

Пузирна Н.С. Адміністративно-правове забезпечення прав дітей через запровадження інституту ювенального омбудсмана / Н.С. Пузирна// [«Криміналістична наука: витоки, сучасність та перспективи»] Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження В.К. Лисиченка та 92-річчю з дня народження І.Я. Фрідмана. – Ірпінь: Міжрегіональна фінансово-юридична академія, 2012. ‑ С. 72-75.

Пузирна Н.С. Міжнародний досвід діяльності омбудсманів / Н.С. Пузирна // Митна справа. – 2012. – № 2 (80), частина 2, книга 2. – С. 345-348.

Пузирна Н.С. Сучасний стан здійснення контролю за додержанням прав і свобод людини і громадянина та захисту їх прав омбудсманом в Україні / С.К. Гречанюк, Н.С. Пузирна // Наше право. – 2012. ‑ № 3 (ч.3). – С. 67-72 ( у співавторстві С.К. Гречанюк).

Пузирна Н.С. Інститут омбудсмана в європейських країнах: досвід для України / Н.С. Пузирна // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества [Текст]: материалы докладов и выступлений Международной научно-практической конференции (г. Чернигов, 20 марта 2012 года). – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) в г. Чернигове ФГБОУ ВПО «МГОУ имени В.С. Черномырдина», 2012. – С. 70-71.

Пузирна Н.С Адміністративно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини / Н.С. Пузирна // Європейські перспективи. – 2012. ‑ № 3 (ч.3). – С. 42-47.

Пузирна Н.С. Характеристика державної служби пов’язаної із функціонуванням інституту омбудсмана в Україні / Н.С.  Пузирна // Право та управління. – 2012. ‑ № 3. – С. 423-439.

Пузирна Н.С. Діяльність омбудсмана України у контексті діалогу суспільства і влади / Н.С. Пузирна // Діалог суспільства і влади: правові форми, виклики, перспективи: Збірник матеріалів круглого столу. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – С. 74-78.

Пузирна Н.С. Характеристика державної служби пов’язаної із діяльністю омбудсмана в Україні / Н.С. Пузирна // Розумовські зустрічі: матеріали науково-практичної конференції «Розумовські зустрічі» (28 листопада 2012 року) / Сіверський інститут регіональних досліджень; Інститут законодавства Верховної Ради України. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2012. – С.66-68.

 

2013 рік

Пузирна Н.С. Управлінська діяльність омбудсмана України та організація його допоміжних органів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 23. Частина І. Том 2, 2013. – С. 169-171.

 

2014 рік

Пузирна Н.С. Діяльність омбудсмана в Україні: питання адміністративно-правового забезпечення: Монографія. – Чернігів: УРІ МДВУ, 2014. – 172 с. (у співавторстві Пузирний В.Ф., Гречанюк С.К., Галай А.О.)

Пузирна Н. С. Структура та внутрішня організація служби Федеральних омбудсменів Бельгії. // Историко-правовые, социально-экономические и технологические аспекты развития общества : междунар. науч.-практ. конф., 21 марта 2014 г., г.Чернигов: материалы докл. и выступлений/ Укр.-Рос. ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования ≪Моск. гос. машино- строит. ун-т (МАМИ)≫ в г. Чернигове [и др.];[редкол.: Железняк А.В.(пред.) и др.]. – Чернигов: Десна Полиграф, 2014. – С. 78-80.

Пузирна Н.С. Стан правового забезпечення адміністративно-правових засад діяльності омбудсмана в Україні. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2014.- № 9-2. Том 1. – С. 107-110.

Пузирна Н.С. Законодавство України щодо правового статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. // Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Український інститут національної пам’яті; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2014. – С. 141-147.

Пузирна Н.С. Повноваження омбудсмана України в умовах виникнення надзвичайних ситуацій. // Práva a slobody človeka a občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva: Zbornik prispevkov medzinárodnej vedeckej konferencie (19-20 septembra 2014). – Рaneuropska vysoká skola: Bratislava 2014. – Р. 287-288.

 

2015 рік

Пузирна Н.С. Стан наукової розробки адміністративно-правових засад діяльності омбудсмана в Україні. // Ukraine – EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work : philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. – Chernihiv : CNUT, 2015. – P. 313- 315.

Пузирна Н.С. Історія виникнення та розвитку інституту омбудсмана у Великобританії та Ірландії. // Историко-правовые, социально-экономические и технологические аспекты развития общества : междунар. науч.- практ. конф., 25 марта 2015 г., г. Чернигов: материалы докл. и выступлений/ Укр.-Рос. ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования ≪Моск. гос. машино-строит. ун-т (МАМИ)≫ в г. Чернигове [и др.];[редкол.: Железняк А.В. (пред.) и др.]. – Чернигов: Десна Полиграф, 2015. – С. 43-45.

Пузирна Н.С. Щодо діяльності омбудсмана в Україні. // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. – № 4. – С. 52 -56.

 

2016 рік

Пузирна Н.С. Правове регулювання діяльності інституту уповноваженого з прав людей з інвалідністю. // Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern Priorities of Economics. Engineering and Technologies (April 19–23, 2016, SLOVAK REPUBLIC-POLAND). – Chernihiv : CNUT, 2016. – Р. 351-352 (у співавторстві Пузирний В.Ф.).

Пузирна Н.С. Щодо запровадження інституту пенітенціарних омбудсманів в Україні. // Технології професійної діяльності: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 02 серп. 2016 р.) / редкол. : Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О., Пузирьов М. С. ; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016.- С.170-172.

Пузирна Н.С. Проблема законності обхідного листа під час звільнення. // Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – С.240-244.

Пузирна Н.С. Правове регулювання діяльності інституту уповноваженого з прав людей з інвалідністю. // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 32. – С. 45-50.

Пузирна Н.С. Щодо поняття «інвалідність». // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 381-383.

Пузирна Н.С. Пільги працюючим пенсіонерам за законодавством України // Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції : матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.)/ за заг. ред. В.А. Рудик – Чернігів, 2016. – С. 41-43.

 

2017 рік

Пузирна Н. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника за законодавством України // Ukraine- EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : U31 in 2 parts. Part 2.Current Issues of Legal Science and Practice. Management and Public Administration. Innovation in Education. Environmental Protection. Engineering and Technologies – Chernihiv : CNUT, 2017.- С. 41-44 ( у співавторстві Селецький О., Нестеренко О.).

Пузирна Н.С. Адміністративна діяльність Державної служби України з питань праці : від форми до змісту. // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ, м. Запоріжжя, 20 травня 2017 р. : в 2 т. / Редкол.: С.К. Бостан, Р.М. Максакова, Т.Є. Леоненко. – Т.1. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – С. 324-327.

Пузирна Н.С. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за додержанням законодавства про працю в Україні // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017. – С. 243-245.

Пузирна Н.С. Перспективи створення інституту пенітенціарних омбудсманів в Україні. // Право і суспільство. – 2017. – № 4 (Ч. 2). – С. 81-85.

Пузирна Н.С.Управлінське рішення омбудсмана : поняття та сутність. // International Scientific Conference «Innovative research of legal regulation of public administration» : Conference Proceedings, June 16-17, 2017. Lublin. Р. 102-104.

Пузирна Н. Administrative activity of law enforcemetnt agencies of Ukraine (the procuracy of Ukraine and SFS of Ukraine). // Актуальні проблеми правознавства. – Науковий журнал ТНЕУ. – 2017. – № 3(11). – С. 52-55. (у співавторські Гречанюк С., Терещук Г., Гречанюк Р.).

Пузирна Н.С. Взаємозвязок когнітивних якостей і інтелекту у студентів-юристів. // Наука і освіта. – 2017. – № 9. – С. 68-74.

Пузирна Н.С. Проблеми законності обхідного листа під час звільнення. // Актуальні проблеми юридичної науки та практики. – 2017. – № 1(3). – С. 74-78.

 

2018 рік

Пузирна Н.С. Дискримінація за ознакою інвалідності трудових відносинах. // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково- практичної конференції, 28 травня 2018 р. / Редкол.: С.К. Бостан, Р.М. Максакова, Т.Є. Леоненко. – Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С. 259-261.

Пузирна Н.С. Адміністративна діяльність Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. // Ukraine – EU. Innovations in Education, Technology, Business and Law : collection of international scientific papers. – Chernihiv : CNUT, 2018. С. 64-67.

Пузирна Н.С. Вдосконалення трудового законодавства України щодо випробування при прийнятті на роботу // Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 листопада 2018 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 200-202.

Пузирна Н.С. Особливості регулювання праці неповнолітніх : міжнародний досвід для України. // Держава та регіони. Серія : ПРАВО. – 2018. – № 4(62). – С. 69-73.

Пузирна Н.С., Хименко А.О. Міжнародний досвід регулювання праці неповнолітніх та законодавство України //Реформація законодавства України: проблеми теорії і практики. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 116-119.

Пузирна Н.С. Про деякі аспекти підвищення ефективності державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства. // Дія норм адміністративного права на міжгалузевому рівні: проблеми та  перспективи: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 7 грудня 2017 р.) / за заг. ред. В. А.Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – С. 8-13.

 

2019 рік

Пузирна Н.С. Європейський досвід становлення інституту ювенального омбудсмана // // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя,18 травня 2019 р.) / Редкол.: С.Т. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. Дніпро : «ЛІРА ЛТД», 2019. С. 155-157.

Пузирна Н.С. Професійна реабілітація й адаптація учасників антитерористичної операції : поняття та правове регулювання. // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2019. – № 19. – С. 91-97.

Пузирна Н.С. Правове регулювання професійної реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції // Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф., яка присвячена 50-річчю створення кафедри трудо­вого права Національного юридичного університету ім. Ярослава Му­дрого (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. – С. 547-550.

 

2020 рік

Пузирна Н.С. Поняття адміністративного примусу. // Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 232-235.

Пузирна Н.С. Стан здоров’я працівника як умова трудової правосуб’єктності. // Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 28 травня 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020. – С. 228-231.

Puzyrna N. (2020). The Investigation of Peculiarities of the Occurrence of Subjective Civil Rights in Registration of a Patent. Journal Of Advanced Research In Law And Economics, 9(3), 844 – 849. (Iasecnko S., Puzyrnyi V., Kostiuk N., Bakhnovska I., Litvinova I.).

Пузирна Н.С. Стан здоров’я працівника : проблеми розуміння // Актуальні проблеми держави і права. – 2020. – № 85. – С. 215-220.

Пузирна Н.С. Загальна характеристика системи романо-германського права. //Актуальні проблеми юридичної науки та практики. – 2020. – №1(6). – С. 13-18. (у співавторстві Пророченко В.В.).

Пузирна Н.С. Юдейська правова сім’я: компаративістська характеристика та особливості. / «Інноваційний розвиток  інформаційного  суспільства:  економіко-управлінські,  правові  та соціокультурні  аспекти» : IX  Міжнародна  науково-практична  конференція  студентів,  аспірантів  та молодих  учених(м.  Чернігів, 22  грудня 2020 р.):  збірник  матеріалів  конференції.  Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 249-251. (у співавторстві База К.Т.).

 

2021 рік

Пузирна Н.С. Правові аспекти створення та діяльності Бюро економічної безпеки України. // Juris Europensis Scientia.2021.№2. С. 80-83.

Пузирна Н.С. Бюро економічної безпеки України – новий правоохоронний орган держави. // Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С.388-392.

 

Пузирний Вячеслав Феодосійович, доктор юридичних наук, професор

 

2002 рік

Пузирний В.Ф. Соціальний захист звільнених та безробітних громадян. // Соціальне партнерство – як основа формування регіональної політики соціально-трудових відносин та зайнятості населення: Матеріали обласної науково-практичної конференції (травень, 2002 року). – Чернігів: Чернігівський ЦНТЕІ, 2002. — с. 152-160.

 

2003 рік

Пузирний В.Ф. Особливості правового регулювання праці осіб похилого віку // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2003. — № 21. – с. 365-371.

Пузирний В.Ф. Правові проблеми соціальної адаптації та працевлаштування осіб, звільнених після відбуття покарання. // Часопис Київського університету права. – 2003. — № 4. – с. 58-62.

Пузирний В.Ф. Правове регулювання захисту трудових прав молоді. // Захист соціальних прав людини і громадянина в Україні: проблеми юридичного забезпечення: Матеріали науково-практичної конференції. 30 січня 2003 р., м. Київ/ За ред. Н.Б. Болотіной. – К.: “МП Леся”, 2003. – с. 100-103.

2004 рік

Пузирний В.Ф. Правовий статус жінок при працевлаштуванні і прийнятті на роботу. // Право України. – 2004. — № 1. – с. 33-36.

Пузирний В.Ф. Правові аспекти регулювання праці біженців в Україні. //Підприємництво, господарство і право. – 2004. — № 2. – с. 17-19.

Пузирний В.Ф. Правовий захист осіб зі зниженою працездатністю при припиненні трудових правовідносин. //Підприємництво, господарство і право. – 2004. — № 5. – с. 14-17.

Пузирний В.Ф. Правовий захист сімейних працівників у трудових правовідносинах. // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2004. — № 23. – с. 350-355.

Пузирний В.Ф. Особливості регулювання праці осіб із сімейними обов’язками: міжнародні стандарти та проект нового Трудового кодексу України.// Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України: Матеріали науково-практичної конференції. 12 березня 2004 року. м. Київ / За ред. О.Ф. Штанька, Н.Б. Болотіної. – К.: КЮІ МВС України, 2004. – Ч.1. – С. 105-110.

Пузырный В.Ф. Особенности правового регулирования труда граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.// Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Сборник материалов научно-практической конференции. – Выпуск 3. – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2004. – с. 137-141.

Пузырный В.Ф. Историко-правовые основы развития социальной защиты граждан пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.// Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Сборник межвузовской научно-практической конференции. — Украинско-российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, Выпуск 2.- 2004. – с. 32-35.

 

2005 рік

Пузирний В.Ф. Правове регулювання перерв, що надаються жінкам для годування дитини. //”Наукові дослідження – теорія та експеримент 2005”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 16-20 травня 2005 р.: Полтава: Вид-во ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2005. – Т. 13. – С. 20-22.

Пузирний В.Ф. Правове регулювання заборони залучення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження. // Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної науки: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукового-практичної конференції до Дня науки, м. Чернігів, 19 травня 2005 р. — Чернігів: Чернігівські обереги, 2005. – с.493-495.

Пузырный В.Ф. Международно-правовые нормы о занятости инвалидов. // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Сборник материалов научно-практической конференции. – Выпуск 4. – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2005.- С. 39-42.

Пузирний В.Ф. Молодь як окрема категорія працівників у трудовому праві. // Матеріали ІІІ студенсько-учнівської конференції «Молодь-надія нації» (освіта, наука, культура). – Чернігів, Чернігівська філія Європейського університету. – 2005. – С. 31-33.

 

2006 рік

Пузирний В.Ф. Вік прийняття на роботу. // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. кандидата юридичних наук, доцента Шумної Л.П. — Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги»», 2006. – с. 45-48.

Пузырный В.Ф. Трудовые права в международно-правовых актах о правах человека. // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Тезисы докладов V межвузовской научно-практической конференции. – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2006.- С. 16-18.

Пузирний В.Ф. Забезпечення зайнятості та працевлаштування молоді в Україні в контексті європейської інтеграції. // Трудове право України в контексті європейської інтеграції: Матеріали науково-практичної конференції м. Харків, 25-27 травня 2006 р. // За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2006. – с. 353-357.

Пузирний В.Ф. Суб’єкти малого підприємництва як учасники трудових правовідносин у процесі реформування трудового законодавства України./ Комплексна безпека підприємницької діяльності: економіко-правові засади, стратегія формування та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ІІ міжвузівської науково-практичної конференції / За заг. ред. к.е.н., доцента Бондаря В.В.- Чернігів РВВ: „Юрист”, 2006. — с. 32-34.

 

2007 рік

Пузырный В.Ф. Проблемы занятости инвалидов в России и Украине. // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Тезисы докладов VІ межвузовской научно-практической конференции. – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2007.- С. 106-107.

Пузирний В.Ф. Критерії визначення осіб, які потребують особливого правового захисту в трудових правовідносинах. // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: ПП «Фенікс», 2007. – Вип.. 30. – С. 300-304.

Пузирний В.Ф. Про норми підіймання і переміщення вантажів для неповнолітніх працівників. // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу / За редакцією кандидата юридичних наук, доцента Шумної Л.П. — Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги»», 2007. – с. 9-11.

Пузирний В.Ф. Молодь як окрема категорія працівників, які потребують особливого захисту в трудових відносинах. // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: до 80-річчя проф. Р.І. Кондратьєва: Збірник наукових праць. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007. – С. 79- 81.

Пузирний В. Ф. Правовий захист інвалідів при встановлені та зміні умов праці в умовах ринкових відносин // Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин: Матеріали науково-практичної конференції; м. Чернігів, 31 травня-2 червня 2007 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Чернігів: Українська асоціація фахівців трудового права, Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2007. – С. 47-50.

Пузирний В.Ф. (у співавторстві Мужикова Н.М., Семиног Л.А.) Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС: Навч. посібник //Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2007. – 170 с.

Пузирний В.Ф. Про правове регулювання у сфері праці. // Роль права в сучасній Україні: Збірник матеріалів міжвузівського круглого столу / За ред. канд. юрид. наук, доцента Сташківа Б.І. – Чернігів: РВВ «Юрист», 2007. – С. 10-12.

Пузирний В.Ф. Забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів у контексті європейської інтеграції України. // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2007. — № 36. – С. 317-321.

Пузирний В.Ф. Право на належні, безпечні і здорові умови праці. // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 30 /Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. За вип.. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2007. – С. 19-21.

Пузирний В.Ф. Виробничий кооператив як учасник трудових правовідносин у процесі реформування трудового законодавства України. // Комплексна безпека підприємницької діяльності: економіко-правові засади, інформаційно-технічні заходи, стратегія формування та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції ЧИБіП МНТУ. – Чернігів, 22 березня 2007 року. – С. 31–32.

Пузирний В.Ф. Особи із зниженою працездатністю як суб’єкти трудових правовідносин. // Підприємництво, господарство і право. – 2007. — № 12. – С. 77-80.

Пузирний В.Ф. Національна політика держави у сфері дитячої праці. // Теоретичні та практичні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: Збірник матеріалів науково-практичного семінару / За ред. кандидата юридичних наук, доцента Шумної Л.П. – Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги»», 2007. – С. 9-10.

Пузирний В.Ф. Створення нових робочих місць: досвід європейських країн. //Захист прав працюючих: реалії та перспективи: Матеріали обласної науково-практичної конференції. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф»», 2007. – С. 27-29.

Пузирний В.Ф. Щодо поняття особливого правового захисту в трудових правовідносинах. // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць // Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип.. Л.І. Кормич. – Одеса: «Фенікс», 2007. – Вип. 32. – С. 80-83.

 

2008 рік

Пузирний В.Ф. Соціальний захист працюючих інвалідів. // Праця і Закон. – 2008. — № 1(97). – С. 21-23.

Пузирний В.Ф. Історія розвитку понять «інвалід» та «інвалідність», та їх сучасне розуміння. // Трудове право України: сучасний стан та перспективи: Матеріали науково-практичної конференції; м. Сімферополь, 22-24 травня 2008 р. / За ред.. проф.. В.С. Венедиктова. – Сімферополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Кримський юридичний інститут, 2008. – С. 238-241.

Пузирний В.Ф. Деякі аспекти соціальної захищеності дітей-інвалідів. // Роль права в сучасній Україні: Збірник матеріалів міжвузівського круглого столу. Вип.. 2 / За ред.. канд.. юрид. наук, доцента Сташківа Б.І.. – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008. – С. 28-30.

Пузирний В.Ф. Працевлаштування іноземців: проблеми та перспективи. // Праця і Закон. – 2008. — № 3(99). – С. 10-13.

Пузирний В.Ф. Проблеми самозайнятості та підприємницької діяльності молоді в Україні.// Комплексна економічна безпека підприиємництва: сучасні тенденції формування та перспективи розвитку, економіко-правові аспекти: Збірник матеріалів ІV міжвузівської науково-практичної конференції // За ред. к.е.н., доцента Бондаря В.В., та к.ю.н., доцента Сташків Б.І. – Чернігів: Вид-во ЧДІПСТП, 2008. – С. 54-56.

Пузирний В.Ф. Створення нових робочих місць: досвід європейських країн. // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 37 /Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. За вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2008. – С. 46-49.

 

2009 рік

Пузирний В.Ф. Система соціального захисту інвалідів та її елементи. // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 46 /Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. За вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2009. – С.52-54.

Пузирний В.Ф. Пільги для інвалідів у сфері трудових правовідносин. // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: Тези доповідей і наукових повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 22-23 квітня 2009 р. / За ред. В.В. Жернакова. – Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009. – С. 180-182.

Пузирний В.Ф. Правове регулювання працевлаштування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.//Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в Україні: Матеріали науково-практичної конференції; м. Харків, 5-6 червня 2009 р.// За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський економіко-правовий університет, 2009. – С. 52 – 55.

Пузирний В.Ф. Бронювання робочих місць для інвалідів. // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник. – 2009. – № 1. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. – С. 169-172.

Пузырный В.Ф. Дополнительные гарантии занятости отдельных категорий граждан: сравнительный анализ законодательств Российской Федерации и Украины. // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества: VIIІ межвузовской научно-практической конференция (г. Чернигов, 15 апреля 2009 года: Материалы докладов и выступлений. – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2009.- С. 24- 26.

Пузирний В.Ф. Правове регулювання праці надомників. // Захист прав людини як основа гуманізації суспільства [Текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 19 квітня 2009 р.).: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. – С. 184-187.

Пузирний В. Виконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів. // Держава і право: de lege praeterita, instante, futurа: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009. – С. 247-248.

 

2010 рік

Пузирний В.Ф. Обмеження прав роботодавця міжнародно-правовими актами про працю. // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества [Текст]: материалы докладов и выступлений межвузовской научно-практической конференции (г. Чернигов, 7 апреля 2010 года). – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2010. – С. 21-23.

Пузирний В.Ф. Суб’єкти підприємницької діяльності як учасники трудових відносин. // Збірник наукових праць VІ міжвузівської науково-практичної конференції «Техніко-технологічні та економіко-правові аспекти комплексної безпеки організації та розвитку підприємництва і бізнесу» 31 березня 2010 року. — Чернігів, 2010. – С. 177-178.

Пузирний В.Ф. Міжнародно-правове регулювання праці молоді. // Сучасне та майбутнє в тенденціях підготовки студентів ВНЗ [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 3 червня 2010 р.) – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2010. – С. 24-26.
Трудове право [Текст]:навчальний посібник. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 184 с. (у співавторстві Андріїв В.М.)

 

2011 рік

Пузирний В.Ф. Спеціальні заходи материнства в трудовому законодавстві України. // Правові засади працевлаштування та зайнятості населення в умовах ринкової економіки: матеріали науково-практичної конференції; м. Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України. – 2011. – С.219-222.

Пузирний В.Ф. Працевлаштування осіб звільнених після відбуття покарання. // Україна між минулим і майбутнім: історико-правові та соціально економічні аспекти розвитку країни[Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 8 червня 2011 р.)). Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2011. – С. 263-265.

Пузирний В.Ф. Критерії відбору при прийнятті на роботу як важливий фактор забезпечення прав і свобод людини і громадянина. // Трудове право, право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф.(м. Харків, 25 листоп. 2011 р.)/ за заг. ред. К.Ю.Мельника. – Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 144-147.

Пузирний В.Ф. Щодо поняття «соціальні гарантії». //Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 30 вересня-1 жовтня 20011 року/ За ред. к.ю. н., доц.. А.В. Андрушко, к.ю.н. О.А. Ситницької. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – С. 97-98.

 

2012 рік

Пузирний В.Ф. Основні засади правового регулювання трудових відносин за участю осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. // Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції; м. Путивль, 14-16 червня 2012 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Путивль: Українська асоціація фахівців трудового права, Сумський національний аграрний університет, Путивльський коледж Сумського національного аграрного університету. – 2012. — С. 162-166.

Пузирний В.Ф. Соціальний діалог як різновид діалогу між владою і суспільством. // Діалог суспільства і влади: правові форми, виклики, перспективи: Збірник матеріалів круглого столу. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – С. 43-46.

Пузирний В.Ф. Обов’язки працівника в контексті охорони праці. // Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення. Збірник наукових праць VІІ-ої науково-практичної міжвузівської конференції (29 березня 2012 року, м. Чернігів, Чернігівська філія ПВНЗ «Європейський університет» За заг. ред. к.т.н., доцента Аніщенко В.О. – Чернігів: ЧФ ПВНЗ «ЄУ»). – С. 76-77 (у співавторстві Касіщева Г.В.)

Пузирний В.Ф. Державне управління в галузі охорони праці в Україні.// Розумовські зустрічі: матеріали науково-практичної конференції «Розумовські зустрічі» (28 листопада 2012 року) / Сіверський інститут регіональних досліджень; Інститут законодавства Верховної Ради України. — Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2012. — С. 68-70.
Пузирний В.Ф. Установи виконання покарань: адміністративна діяльність, контроль та взаємодія / Гречанюк С.К., Пузирний В.Ф., Сикал М.М. – Київ: Артек, 2012. – 120 c.

Пузирний В.Ф. Законодавство України щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.// Соціальне право України: науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т, Укр. асоц. фахівців труд. права. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2012. – № 1 (1). – С. 117-121.

 

2013 рік

Діяльність органів та установ виконання покарань: управління та взаємодія з іншими публічними інституціями / Гречанюк С.К., Пузирний В.Ф. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2013. – 161 c.

Пузирний В.Ф. Підготовка інженерів з охорони праці у вищих навчальних закладах за кордоном: досвід для України. // Актуальні проблеми організації та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю (м. Євпаторія , 05-09 лютого 2013 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Євпаторійський інститут соціальних наук Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). – Євпаторія: ЄІСН РВНЗ КГУ, 2013. – С. 219-221. (у співавторстві Бабакова В.М.)

Пузирний В.Ф. Право роботодавця на скорочення чисельності або штату працівників // Трудове законодавство: шляхи реформування: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 квіт. 2013 р.); за заг. ред.. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т. внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2013. – С. 130-133.

Пузирний В.Ф. Щодо форм примусової праці в сучасних економічних умовах. // Захист прав людини — європейський вимір України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю УАФТП; м. Севастополь: Українскька асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справт НБУ. — 2013. – С. 178-181.

Пузирний В.Ф. Проблеми професійного відбору водіїв транспортних засобів за законодавством України. // Соціальне право України : науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т, Укр. асоц. фахівців труд. права. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – № 1 (2). – С. 116-123.

 

2014 рік

Пузирний В.Ф. Державна служба зайнятості України: історія і сучасність // Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Український інститут національної пам’яті; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. — Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2014. — С. 147-152.

Пузирний В.Ф. Діяльність омбудсмана в Україні: питання адміністративно-правового забезпечення: Монографія. – Чернігів: УРІ МДВУ, 2014. – 172 с. (у співавторстві Пузирна Н.С., Гречанюк С.К., Галай А.О.).

Пузирний В.Ф. Важливість стиля управління для організації ефективної діяльності пенітенціарних органів та установ. // Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 28-29 березня 2014 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2014. — С. 110-111.

Пузирний В.Ф. Правові засади адміністративної діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України. // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : тези Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (м. Чернігів, 22-23 травня 2014 р.). – Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – С. 401-404.

Пузирний В.Ф. Умови праці та професійний відбір співробітників пенітенціарних установ в зарубіжних країнах. / Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5-7 червня 2014 року / [За ред. проф. В.С. Венедіктова, проф. А.М. Куліша]. – Суми: Сумський державний університет, 2014. — С. 232-235.

Пузирний В.Ф. Класифікація адміністративної діяльності в установах виконання покарань. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 2. С. 91-97.

Пузирний В.Ф.Теоретичні аспекти визначення адміністративної діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України.// Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 71 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. –Одеса : Юридична література, 2014. С. 61-67.

Пузирний В.Ф. Політика у сфері виконання покарань України як складова державної політики України. // Право і суспільство. – 2014. — № 6-2. – С. 126-131.

Пузирний В.Ф. Адміністративно-юрисдикційна діяльність у пенітенціарних установах Великої Британії. // Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове фахове видання. – 2014. — № 5. – С. 272-274.

Пузирний В.Ф. Проблеми реформування органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України. // Práva a slobody človeka a občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva: Zbornik prispevkov medzinárodnej vedeckej konferencie (19-20 septembra 2014). – Рaneuropska vysoká skola: Bratislava2014. – Р.289-290.

Пузирний В.Ф. Розуміння та значення адміністративної діяльності в державному управлінні. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. — Випуск 6-1. Том 3. – С. 30-33.

Пузирний В.Ф. Адміністративно-правове регулювання службової дисципліни в Державній кримінально-виконавчій службі України. // Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове фахове видання. – 2014. — № 8. – С. 151-154.

Пузирний В.Ф. Адміністративні процесуальні та процедурні норми у правовому регулюванні діяльності установ виконання покарань. // Наше право. – 2014. — № 10. – С. 73-78.

Пузирний В.Ф. Реалізація принципу відкритості в діяльності Державної пенітенціарної служби України. // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. — № 4 (І). – С. 275- 283.

Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність деяких правоохоронних органів (на прикладі органів прокуратури). // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Збірник наукових праць. – Випуск 12. – Т. 1. — 2014.- С. 97-100.

 

2015 рік

Пузирний В. Ф. Законодавчі основи принципу відкритості в діяльності пенітенціарної служби України.// «Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Кривий Ріг, 30-31 січня 2015 р. – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – С. 146-148.

Пузырный В.Ф. К вопросу определения административной деятельности в учреждениях и органах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. / Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 30-31 січня 2015 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. — С. 124- 126.

Пузырный В.Ф. Некоторые вопросы определения административной деятельности в учреждениях и органах Государственной уголовно-исполнительной службы / LegeasiViata. Международный научно–практический правовой журнал. – 2015. – Ianuaire.– С.80-83.

Пузирний В.Ф. Процесуальні та процедурні аспекти правового регулювання діяльності установ виконання покарань. // Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 6-7 лютого 2015 року / Голова оргкомітету – перший проректор, к.ю.н., доцент А.А, Березовський; д.ю.н., професор Т.О. Анцупова, д.ю.н., професор О.С. Кізлова, д.ю.н., професор Н.А. Орловська, к.ю.н., доцент Д.В. Кравцов, д.ю.н.,професор Є.Л. Стрельцов. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – С.137 – 141.

Пузирний В.Ф. Сучасні проблеми адміністративно-правового регулювання службової дисципліни в Державній кримінально-виконавчій службі України. // Ukraine – EU. Moderntechnology, businessandlaw :collectionofinternationalscientificpapers : in 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work : philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. – Chernihiv: CNUT, 2015. – P. 315 — 318.(Košice, Slovakia,March 30–April 2, 2015)

Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність правоохоронних органів. // Адміністративне право та процес України : пріоритетні напрями розвитку в умовах демократизації : тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції пам’яті доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Леоніда Васильовича Коваля, м. Запоріжжя, 6-7 березня 2015 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – С. 71- 75.

Пузирний В. Ф. Проблеми нормативного врегулювання реалізації права засуджених на звернення до органів державної влади в Україні. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2015. – Вип. 11. – С. 167 -171.

Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність органів прокуратури. // «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 27-28 лютого 2015 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С. 129 — 132.

Пузирний В.Ф. Ознаки адміністративної діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України. // Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 3-4 квітня 2015р. – Дніпропетровський гуманітарний університет, 2015. – С. 165-167.

Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність у державному управлінні. // «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 24-25 квітня 2015 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. — С. 135-137.

Пузирний В.Ф. Адміністративно-юрисдикційна діяльність у пенітенціарних установах Великої Британії. // Сучасні тенденції в юридичній науці України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 24-25 квітня 2015 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. — С.126-128.

Пузирний В.Ф. Адміністративна відповідальність осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України за порушення вимог фінансового контролю. // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. — №2. – С. 150-152.

Пузирний В.Ф. Реалізація права засуджених на звернення до органів державної влади в Україні. // Сучасна юридична наука:актуальні проблеми та шляхи вирішення [Текст]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна юридична наука: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Одеса, 14-15 травня 2015 р.) / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «ІОМП», 2015. – С. 60-62.

Пузирний В.Ф. Поняття та ознаки адміністративної діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України. // Право і суспільство. – 2015. — № 4. – С. 94-99.

Пузирний В.Ф. Проблемні аспекти адміністративної відповідальності осіб рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби України за порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6 КУПАП). // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [Текст] : Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів, присвяченої 75-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франковськ, 2015. — С. 110-112.

Пузирний В.Ф. Взаємозв’язок адміністративної діяльності як однієї з функцій виправної колонії та її організаційної структури. // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства : досягнення та перспективи: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 19 травня 2015 року. Тези наукових доповідей. – К., 2015. – С. 94-97.

Пузирний В.Ф. Поняття та сутність сучасної державної політики України у сфері виконання покарань. // «Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Кривий Ріг, 22-23 травня 2015 р. – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. — С. 129-131.

Пузирний В.Ф. Концепція державної політики у сфері реформування державної кримінально-виконавчої служби України: правовий аналіз. // Юридичні науки: проблеми та перспективи. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22-23 травня 2015 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. — С. 115-117.

Пузирний В.Ф. Принципи адміністративної діяльності органів та установ державної кримінально-виконавчої служби України. // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. — № 3. – С. 42-48.

Пузирний В.Ф. Щодо питання про класифікацію адміністративної діяльності в установах виконання покарань. //Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5-6 червня 2015 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. — С. 97-99.

Пузирний В.Ф. Щодо поняття принципів адміністративної діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України.// Актуальні питання реформування правової системи України : зб. Матеріалів ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк 26-27 черв. 2015 р.) / уклад. Л.М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. — С. 94-95.

Пузирний В.Ф. Функції адміністративної діяльності в установах та органах виконання покарань. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2015. — Випуск 33. Том. 2. – С.69-73.

Пузирний В.Ф. Щодо питання про функції адміністративної діяльності в органах та установах виконання покарань. // «Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 1серпня 2015 р. – Східноукраїнська наукова юридична організація, 2015. — С.66-69.

Пузирний В.Ф. Вимоги до керівників органів і установ виконання покарання. // «Актуальні питання правової теорії та юридичної практики»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса: ГО «Причорноморська фундація права»), 2015. — С. 85-87.

Пузырный В.Ф. К вопросу о стиле управления и требованиям к руководителю в органах и учреждениях исполнения наказания. // ModernScience – Modernívěda.- 2015. — № 4. – С. 190-196.

Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України та її правове регулювання. // “Evropský politický aprávní diskurz”. – 2015, V. 2, Iss. 4. – Р. 302-306.

Пузирний В.Ф. Правова основа адміністративної діяльності в Державній кримінально-виконавчій службі України. // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 75 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 133-138.

Пузирний В.Ф. Стиль управління керівника органу (установи) виконання покарання. // Стан та перспективи розвитку юридичної науки : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 4-5 вересня 2015 року. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2015. – С. 74-77.

Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність установ та органів виконання покарань : монографія. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2015. – 378 с.

Пузырный В.Ф. Административно-юрисдикционная деятельность в учреждениях и органах исполнения наказания в Украине. // Rechtder Osteuropäischen Staaten (ReOS). – 2015. — № 3. – С. 270-278. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр://www.ReOS.uni-goettingen.de.

Пузирний В.Ф. Правові аспекти адміністративно-юрисдикційної діяльності в установах і органах виконання покарань. // Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Український інститут національної пам’яті; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. – Вип. 2. – С. 111-117.

Пузирний В.Ф. Стиль діяльності керівника державної пенітенціарної служби: формування базового поняття. // Юридичний вісник. — 2015. — № 2. – С. 148-152.

Пузирний В. Ф. Адміністративні послуги в установах Державної кримінально-виконавчої служби / В. Ф. Пузирний // Jurnaluljuridicnational: teoriesi practica. – 2015. – № 5. – С. 24- 28.

Пузирний В. Ф. Щодо поняття «стиль діяльності керівника державної пенітенціарної служби» / В. Ф. Пузирний // Правова держава: сучасні тенденції та передумови її розбудови в Україні : матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Тернопіль, 2015. – С.71-74.

Пузирний В. Ф. Щодо судового контролю за діяльністю органів і установ виконання покарань / В. Ф. Пузирний // Право.ua. – 2015. – № 3. – C. 64-68.

Пузирний В.Ф., Царюк С.В. Правове регулювання громадського контролю за дотриманням законодавства України про охорону здоров’я на виробництві. // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. — № 5. – С. 155-159.
Puzyrnyi V. F. State employment service of Ukraine: stages advancemen and development. // Aктуальні проблеми юридичної науки та практики [ Текст]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – № 1(1). – с. 68-76.

 

2016 рік

Пузирний В.Ф. Правове регулювання діяльності інституту уповноваженого з прав людей з інвалідністю. // Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern Priorities of Economics. Engineering and Technologies (April 19–23, 2016, SLOVAK REPUBLIC-POLAND). – Chernihiv : CNUT, 2016. – Р. 351-352 ( у співавторстві Пузирна Н.С.).

Пузирний В.Ф. Адміністративний примус в діяльності установ виконання покарань: поняття та особливості. // Технології професійної діяльності: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 02 серп. 2016 р.) / редкол. : Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О., Пузирьов М. С. ; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016.- С. 172-174

Пузирний В.Ф. Суб’єкти громадського контролю за дотриманням законодавства України про охорону праці. // Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. — С. 245-247.

Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність в органах та установах виконання покарань спрямована на забезпечення інформаційної роботи. // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. — № 9. – С. 114-119.

Пузирний В.Ф. Поняття адміністративного примусу в діяльності установ виконання покарань. //Форум права. – 2016. — № 4. — С. 271-276. Пузирний В.Ф. «Інвалід» чи «особа з інвалідністю»: проблеми законодавчого визначення. // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 336-338.

Пузирний В.Ф. Принцип відкритості в діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України. // Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 473-475 (у співавторстві Гречанюк С.К.).

Державна політика України у сфері запобігання корупції. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: Пузирний В.Ф. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2016. – 22 с.

Пузирний В.Ф. Працевлаштування біженців в Україні // Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції : матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.)/ за заг. ред. В.А. Рудик – Чернігів, 2016. – С.14-16.

 

2017 рік

Пузирний В.Ф. Чи може відпустка без збереження заробітної плати бути вимушеною? // Приватне право в умовах глобалізації: сучасні орієнтири правового розвитку: збірник наукових праць / за ред. І. Г. Оборотова. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 54-58.

Пузирний В. Ф. Святкові дні за трудовим законодавством України: історія становлення та перспективи вдосконалення. // Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 квітня 2017 р.) / Відп. ред. С. Г. Стеценко, Л. О. Васечко. – К.: ВГО «Майбутнє країни», журнал «Публічне право», 2017. C. 62-65.

Пузирний В.Ф. Законодавство України щодо захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції. // Актуальні питання реформування правової системи: зб. Матеріалів ХІV Міжнар. нак.-практ. конф. (Луцьк, 16-17 червня 2017 р.)/ уклад. Л.М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 113-115.

Пузирний В. Ф. Щодо рівності чоловіків та жінок у трудових правовідносинах. Чоловічий і жіночий світи: пошуки гармонії: матеріали круглого столу (м. Чернігів, 6 грудня 2016 р.) / за заг. ред. Н. А. Ємець ; Чернігівський національний технологічний ун-т. — Чернігів: ЧНТУ, 2017. – C. 30-33.

Пузирний В.Ф. Неробочі дні за трудовим законодавством України: історія становлення та перспективи вдосконалення.// Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ, м. Запоріжжя, 20 травня 2017 р. : в 2 т. / Редкол.: С.К. Бостан, Р.М. Максакова, Т.Є. Леоненко. – Т.1. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – С. 366-367.

Пузирний В.Ф. Пільги учасникам антитерористичної операції в трудових правовідносинах. // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – С. 128-129.

Пузирний В.Ф. Щодо поняття адміністративних послуг в Україні. // International Scientific Conference «Innovative research of legal regulation of public administration» : Conference Proceedings, June 16-17, 2017. Lublin. Р. 105-107.

Пузирний В.Ф., Зливко С. В. Принципи контролю в адміністративній діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України. // Підприємництво, господарство і право. – 2017. — № 8. – С. 117-120.

Puzyrnyi, V. F. Tax management of large taxpayers in the light of cooperation evolution with fiscal authorities (domestic and foreign experience) / V. F. Puzyrnyi // Науковий вісник Полісся. – 2017. — № 3 (11). Ч. 2. – С. 159-165.

Пузирний В.Ф. Запізнення на роботу : поняття та сутність. // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції , присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017. – С. 121-123.

Пузирний В.Ф. Інтелектуальний розвиток та соціалізація особистості. // Врачебное дело. — 2017. — № 7 (1146). — С. 52-56.

Пузирний В.Ф. Принципи адвокатської діяльності у провадженні у справах про адміністративні правопорушення// Актуальні проблеми правознавства. – Науковий журнал ТНЕУ. — 2017. — № 3(11). – С. 86-90.

Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність Служби безпеки України. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2017. — № 5. – С. 121-123.

Пузирний В.Ф. Принципи інтеграції Державної кримінально-виконавчої служби в систему державних інституцій. // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. — № 4. – С. 198-199.

Пузирний В.Ф. Принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності в установах виконання покарань. // Підприємництво, господарство і право. – 2017. — № 11. – С. 120-122.

Пузирний В.Ф. Класифікація адміністративної діяльності в установах виконання покарань. // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського Серія «Юридичні науки». 2017. — № 2. Том 28 (67).- С. 37-41.

 

2018 рік

Пузирний В., Іванець М. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції. // Актуальні проблеми правознавства. – Науковий журнал ТНЕУ. – 2018. — № 2 (14).- С. 71-76.

Пузирний В.Ф. Гарантії державного захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції. // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2018 р. / Редкол.: С.К. Бостан, Р.М. Максакова, Т.Є. Леоненко. — Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С. 199-201.

Пузирний В.Ф., Кирдан Ю.В. Характеристика основних принципів правового регулювання оплати праці. // Правове та інституційне забезпечення регіональної кластеризації. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018 – С. 197-200.

Пузирний В.Ф. Законодавство України про охорону здоров’я в контексті адаптації соціальної політики до стандартів ЄС. // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції , м. Київ, 8 червня 2018 року // за ред. проф. Р.С. Мельника, відповід. ред. к.ю.н. Л.Ю. Малюга. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. — С. 67- 69.

Пузирний В.Ф Запізнення на роботу : поняття та сутність. // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2018. — № 15. – С. 47-51.

Пузирний В.Ф. Захист від мобінгу в трудових відносинах // Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 листопада 2018 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 95-97.

Пузирний В.Ф. Правові питання люстрації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України // Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 01 листоп. 2018 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018.- С. 354-356.

Пузирний В.Ф. Правова охорона персональних даних осіб зі зниженою працездатністю в трудових правовідносинах // Дія норм адміністративного права на міжгалузевому рівні: проблеми та перспективи: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 7 грудня 2017 р.) / за заг. ред. В. А.Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – С. 4-8.

Пузирний В.Ф., Пророченко В. В. Адміністративно-процесуальна форма: поняття та сутність // Реформація законодавства України: проблеми теорії і практики. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 73-78.

Пузирний В.Ф. Розірвання трудового договору у випадку вчинення працівником аморального проступку. // Актуальні проблеми юридичної науки та практики. – 2018. – № 1(4). – С. 63-67.

 

2019 рік

Пузирний В.Ф. Правова природа адміністративно-процесуальної правосуб’єктності. // Актуальні проблеми розвитку територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 272-276. (у співавторстві Пророченко В.В.)
Пузирний В.Ф., Пророченко В. В. Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність : поняття та сутність. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2019. — № 2. – С. 130-133.

Puzуrnyi V.F. Employment relationship in Ukraine // Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 року) : збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Частина 2. — Чернігів: ЧНТУ, 2019. — С.101-102. ( у співавторстві Mendzhul K.V., Yusukhno S.I.).

Пузирний В.Ф. Організація праці керівника установи виконання покарань / Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14-15 черв. 2019 р.)/ уклад. Л.М. Джурак. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С. 267-269.

Пузирний В.Ф. Стан практичного забезпечення державної політики у сфері виконання покарань у сучасних умовах. // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя,18 травня 2019 р.) / Редкол.: С.Т. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. Дніпро : «ЛІРА ЛТД», 2019. С. 157-160.

Пузирний В.Ф. Особливості управління в органах та установах виконання покарань в Україні . // Держава та регіони. Серія: Право. – 2019. — № 3. – С. 191-195.

Пузирний В.Ф. Основні стилі управління керівника в системі Державної кримінально-виконавчої служби України. // Правові новели. – 2019. — № 8. – С. 126-131.

Пузирний В.Ф. Правові проблеми розірвання трудового договору у випадку вчинення працівником аморального проступку // Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф., яка присвячена 50-річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. – С. 108-111.

 

2020 рік

Пузирний В. Ф. До питання про стилі управління керівників органів та установ виконання покарань. // Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 235- 238.

Пузирний В. Ф. Поняття службового відрядження // Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 19–20 травня 2020 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. С. 179-181.

Пузирний В. Ф. Щодо поняття «дистанційна робота». // Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 28 травня 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020. – С. 129-132.

Puzyrnyi V. (2020). The Investigation of Peculiarities of the Occurrence of Subjective Civil Rights in Registration of a Patent. Journal Of Advanced Research In Law And Economics, 11(3), 844 – 849. (Iasecnko S., Puzyrnа N., Kostiuk N., Bakhnovska I., Litvinova I.)

Пузирний В.Ф. Поняття службового відрядження та його ознаки. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». — 2020. – Том XXVI. – С. 90-95.

Пузирний В. та інші. Street Law: захист прав споживачів у сфері фінансових послуг. Навчально-методичний посібник для проведення занять з практичного права; авторський колектив; відп. ред. Катерина Дацко. – Київ: Асоціація юридичних клінік України, 2020. – 76 с. (у співавторстві Дацко К., Ломжець Ю., Ковцун Х., Шкарнега О., Шолкова Т.).

Пузирний В.Ф. Державна таємниця: поняття та сутність.// Актуальні проблеми юридичної науки та практики. – 2020. – № 1(6).- С. 37-41.

 

2021 рік

Пузирний В. Ф. Професійні компетенції керівника Державної кримінально-виконавчої служби // Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 4 червня 2021 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2021. С. 107-110.

 

Чічкань Марія Валеріївна кандидат юридичних наук, доцент

 

2005 рік

Чічкань М.В. Поняття права соціального забезпечення // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества: Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции. Выпуск IV. – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2005. – 152 с.

 

2006 рік

Чічкань М.В. Значення Конституції України як джерела права соціального забезпечення // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. канд. юрид. наук, доцента Шумної Л.П. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2006. – С.95-97.

 

2007 рік

Чічкань М.В. Проблематика предмета права соціального забезпе­чення: окремі питання // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. канд. юрид. наук, доцента Шумної Л.П. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2007. – 188 с.

Чічкань М.В. Медичне страхування – важлива складова системи соціального захисту України // Соціальна-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин: Матеріали науково-практичної конференції; м. Чернігів, 31 травня – 2 червня 2007 р. / За ред. проф. Венедиктова В.С. – Чернігів: Українська асоціація фахівців трудового права, Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2007. – 350 с.

Чічкань М.В. Нормативна база соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей // Теоретичні та практичні проблеми трудового права та права соціального забезпечення / За ред. канд. юрид. наук, доцента Шумної Л.П. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2007. – С.61-63.

 

2008 рік

Чічкань М.В. Міжнародно-правове регулювання соціального захисту інвалідів//Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу (22 квітня 2008 року). – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008.- С. 78-81.

Чічкань М.В. Пенсія по інвалідності в солідарній системі: правовий аспект // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці ( серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) / Заг. ред. Ректора інституту Андріїва В.М. – № 1. – 2008. – С. 71-74.

Чічкань М.В.. Діяльність громадських організацій у сфері захисту інвалідів [Електронний ресурс] // Форум права. – 2008. – № 3. – С. 523–526. – Режим доступу : httр://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008 -3/08cmvszi/.pdf.

Чічкань М.В. Соціальний захист чи соціальне забезпечення? // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 4. – С. 218–221.

Чічкань М.В.Повноваження Міністерства праці та соціальної політики в галузі соціального захисту населення// Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2008. – № 11. – С. 57–59. – (Серія «Право»).

Чічкань М.В.Захист інвалідів у сфері діяльності громадських організацій // Актуальні проблеми роботи з персоналом у правоохоронних органах : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 27 листопада 2008 р.). – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – С. 345–348.

 

2009 рік

Чічкань М.В. Інваліди як суб’єкти трудових правовідносин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2009. – № 12. – С. 63–65. – (Серія «Право»).

 

2010 рік

Чічкань М.В. Деякі правові аспекти соціального захисту інвалідів в Україні // Трудове право та проблеми соціального захисту населення в контексті правової держави: Матеріали науково-практичної конференції; м. Харків, 24-25 вересня 2010 р. / За ред. проф. Венедиктова В.С. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський економіко-правовий університет, 2010. – 292 с.

Чічкань М.В. Проблеми та перспективи розвитку соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці ( серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) / Заг. ред. Ректора інституту Андріїва В.М. – № 2. – 2010. – С. 73-77.

 

2011 рік

Чічкань М.В. Охорона праці в Україні: теоретико-правовий аспект // Правові засади працевлаштування та зайнятості населення в умовах ринкової економіки: матеріали науково-практичної конференції; м. Севастополь, 19-21 травня 2011 р. / За ред. проф. Венедиктова В.С. – Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України. – 2011. – 324 с.

Чічкань М.В. Медичне право – пріорітетниий напрям розвитку сучасної юридичної науки // Актуальні проблеми юридичної науки – 2010: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( «актуальні проблеми юридичної науки – 2010»), ( Київ, 26 листоп. 2010 р.) / За заг. ред. В.К. Матвійчука, Ю.В. Нікітіна, Н.Б. Болотіної / у 2-х частинах. Частина 2. – К.: Національна академія управління, 2011. – 328 с.

Чічкань М.В. Працевлаштування – головний чинник інтеграції інвалідів в суспільство // Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2011 р. / За ред. к.ю.н., доц. В.В. Жернакова. – Харків: Кросроуд, 2011. – 540 с.

Чічкань М.В. Державна політика у сфері соціального захисту громадян похилого віку: актуальні питання // Трудове право, право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ: матеріали всеукраїнської наук.- практ. конф. ( м. Харків, 25 листоп. 2011) / за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2011. – 368 с.

 

2012 рік

Чічкань М.В. Концептуальні підходи до формування поняття «медичне право» у сучасній юридичній науці / М.В. Чічкань // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 3. – с. 36-38.

Чічкань М.В. Окремі правові питання реалізації права на працю інвалідами в сучасних умовах // Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції; м. Путивль: Українська асоціація фахівців трудового права, Сумський національний аграрний університет, Путивльський коледж Сумського національного аграрного університету. – 2012. – 294 с.

Чічкань М.В. Щодо питання правового регулювання соціального захисту інвалідів в Україні // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми: тези доп. та наук. повідомл. учасн. IV Міжнар. наук. – практ. конф. (Харків 5-6 жовт. 2012 р.) / За ред. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2012. – 500 с.

Чічкань М.В. Щодо питання соціального захисту інвалідів у міжнародно-правових актах / М.В. Чічкань // Соціальне право України: науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т, Укр. асоц. фахівців труд. права. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2012. – № 1 (1). – с. 248-255.

 

2013 рік

Чічкань М.В. Особливості реалізації права на працю громадянами похилого віку /М.В. Чічкань // Трудове законодавство: шляхи реформування: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ.конф. (м. Харків, 12 квіт. 2013 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2013. – с. 296-299.

Чічкань М.В. Соціальний захист інвалідів в контексті європейської інтеграції України /М.В. Чічкань // Захист прав людини – європейський вимір України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю УАФТП; м. Севастополь 6-9 червня 2013 р. /   За ред. проф. В.С. Венедиктова – Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ. – 2013. –с. 145-148.

Чічкань М.В. Теоретико-правові аспекти соціального захисту громадян похилого віку в Україні / М.В. Чічкань // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 5. – с. 44-46.

Чічкань М.В. Соціальний захист жертв політичних репресій: загальноправовий аспект / М.В. Чічкань // Юридична Україна. – 2013. – № 6. – с. 82- 86.

Чічкань М.В. Щодо питання реалізації інвалідами права на працю в сучасних умовах / М.В. Чічкань // Соціальне право. – 2013. – № 2. – с. 312-321.

 

2014 рік                                          

Чічкань М.В. Окремі правові питання зайнятості інвалідів в Україні / М.В. Чічкань[Електронний ресурс] // Порівняльно-Аналітичне право. – 2014. – № 1. – с. 121-123. – Режим доступу : http://www.pap.in.ua/.

Чічкань М.В. Міжнародно-правові стандарти у сфері соціального захисту інвалідів / М.В. Чічкань // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – № 1. – с. 259-263.

Чічкань М.В. Щодо питання соціального захисту громадян похилого віку в Україні / М.В. Чічкань // Проблеми захисту  прав та свобод людини і громадянина: тези Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (м. Чернігів, 22-23 травня 2014р.). – Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – С. 15-19.

Чічкань М.В. Законодавче забезпечення прав реабілітованих жертв політичних репресій у сфері соціального захисту [Текст] / М.В. Чічкань // Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5-7 червня 2014 р. / Ред.кол.: В.С. Венедіктов, А.М. Куліш, М.М. Бурбика; За ред..:   В.С. Венедіктова, А.М. Куліша. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 334-338.

 

2015 рік

Чічкань М.В. Правове регулювання соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей у сучасній Україні // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка та право». – 2015. – С. 345-348.

Чічкань М.В., Якубовський М.О. Сучасні аспекти правового регулювання у сфері соціального захисту інвалідів в Україні // Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 132-136.

Чічкань М.В., Мірошник К.М. Поняття бідності та критерії її визначення // Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 132-136.

Чічкань М.В. Окремі правові питання реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни / М.В. Чічкань //  Актуальні проблеми юридичної науки та практики[Текст]. – Чернігів: ЧНТУ, 2015. – № 1(1). – С.84-89.

Чічкань М.В. Умови та особливості призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» // Сучасний стан та перспективи реформування пенсійної системи України: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2015 р.); за заг. ред. В.А.Рудик/ Черніг. нац.тех.ун-т. – Ч.: ЧНТУ, 2015. – 74с.

 

2016 рік

Чічкань М.В. Правові засади зайнятості інвалідів в Україні / М.В. Чічкань // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 грудня 2015р.). – Львів: Український центр соціально-правових досліджень; Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка 2016. – С.149-152.

Чічкань М.В., Денисенко К.В. Щодо пенсійного забезпечення ветеранів війни в Україні// Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – № 37.- Том 2. – С. 92–94. – (Серія «Право»)

Чічкань М.В. Окремі питання щодо виконання Україною конвенції ООН про права інвалідів // Ukraine-EU. Modern Technology, Business and law collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Societal Challenges. Innovations of social Work, philosophy, psychology, sociology. Environmental Protection. Management and Public Administration. Innovations in Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Eurointegration. Current Issues of Legal Science and Practice – Chernihiv: CNTU, 2016. – с. 375-378.

Чічкань М.В. Сучасні тенденції удосконалення правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: матеріали  V  Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – 426 с.

Чічкань М.В., Бабіч К.О. Європейські стандарти щодо заборони дискримінації у сфері праці та законодавство України: питання співвідношення // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 5. – С. 163-166.

Чічкань М.В. Європейські стандарти прав осіб з інвалідністю: окремі питання // Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції : матеріали науково-практичного семінару ( м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.) / за заг. ред. В.А. Рудик – Чернігів: ЧНТУ, 2016 – 172 с.

 

2018 рік

Чічкань М.В., Литвиненко В.М. Щодо питання правового регулювання права на соціальний захист учасників бойових дій в Україні // Ukraine- EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : U31 in 2 parts. Part 2. Current Issues of Legal Science and Practice. Management and Public Administration. Innovation in Education. Environmental Protection. Engineering and Technologies – Chernihiv : CNUT, 2017.-208 p.

 

 

2019 рік

Чічкань М.В. Законодавче регулювання діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні // Правові реформи в Україні: стан і перспективи розвитку : матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару (м. Чернігів, 14 грудня 2019 р.) / за ред. В. Ф. Пузирного, І. М. Колодій, Н. В. Коломієць ; Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 106 -111.

Чічкань М.В. Громадські організації осіб з інвалідністю в Україні: правова регламентація та особливості діяльності // Актуальні проблеми юридичної науки та практики [Текст]. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – № 1(5). – С.48-52.

 

2020 рік

Чічкань М.В. До питання про загальнообов’язкове державне соціальне страхування як гарантію права на соціальний захист в Україні // Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист: тези доп. та наук. повідомл. учасників X Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків 9 жовт. 2020 р.) / уклад.: О. М. Ярошенко, Н.Г. Орлова, О.В. Соловйов; за ред. О.М. Ярошенка. – Харків: Право, 2020 – С. 522-524.

Чічкань М.В., Стеченко К.Л. Щодо особливостей електронних доказів в адміністративному судочинстві // Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків), 4-5 грудня 2020 р. – Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2020. – Ч. 2. – С. 90-93.

 

2021 рік

Чічкань М.В. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування як основа сучасної системи соціального захисту в Україні. Право і суспільство. № 1. 2021. С. 106-110.

Чічкань М.В. Допомога по тимчасовій непрацездатності під час самоізоляції: актуальні питання. Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник
тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.) : у 2-х ч. Ч.2 / НУ «Чернігівська політехніка». – Чернігів, 2021. С. 165-167.

Чічкань М.В., Горошко О.О. Щодо правового регулювання надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник
тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.) : у 2-х ч. Ч.2 / НУ «Чернігівська політехніка». – Чернігів, 2021. С. 163-165.

Чічкань М.В., Кривенко В.О. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям: окремі правові аспекти. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 86-8853.

 

Шестак Лілія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент

 

2004 рік

Шестак Л.В., Шкарупа В.К. Поняття та юридичний зміст ліцензування. Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. м. Ірпінь, 2004.  № 2 (24). С. 130-134.

Шестак Л.В. Класифікація ліцензій та її юридичне значення. Підприємництво, господарство і право. 2004. № 7.  С. 44-48.

Шестак Л.В. Стадії ліцензійного провадження. Підприємництво, господарство і право. 2004. № 12. С. 81-84.

Шестак Л.В. Правові підстави ліцензування. Науковий вісник Національної академії ДПС України. м. Ірпінь, 2004.  № 4 (26). С. 268-272.

Шестак Л.В. Проблеми реалізації права власності при здійсненні підприємницької діяльності. Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України. Матеріали науково-практичної конференції (12 березня 2004 року, м. Київ). Частина 1. К.  2004.  С. 119-122.

Шестак Л.В. Лицензионное производство в структуре административного процесса. Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции (26 марта 2004 года, г. Чернигов).  Выпуск  3.  Чернигов. 2004.  С. 18-22.

 

2005 рік

Шестак Л.В. Стадії ліцензійного провадження. Правова інформатика. 2005. № 2. С. 67-71.

Шестак Л.В. Окремі проблеми чинності ліцензій в часі. Підприємництво, господарство і право. 2005.  № 1. С. 87-90.

Шестак Л.В. Особливості здійснення контрольної діяльності у сфері ліцензування. Підприємництво, господарство і право. 2005. № 4. С. 117-120.

 

2007 рік

Шестак Л.В. До питання про поняття та підстави адміністративної відповідальності. Збірник матеріалів ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції ЧІІБіП МНТУ. Чернігів, 22 березня 2007. С. 41-44.

Шестак Л.В. Розмежування нагляду і контролю у сфері ліцензування Науковий вісник Національної академії ДПС України, м. Ірпінь, 2007. № 6.  С. 164-169.

Шестак Л.В. Зміст і значення окремих принципів адміністративної відповідальності. Матеріали ІІІ науково-практичної міжвузівської конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення».  Чернігів, Чернігівська філія Європейського університету.  2007.  С. 157-161.

 

2008 рік

Шестак Л.В. Поняття та особливості служби в органах місцевого самоврядування. Актуальні проблеми розвитку держави і права: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. канд. істор. наук, доцента Козинець О.Г.- Чернігів: Вид-во ЧДІПСТП, 2008. С. 132-138.

Шестак Л.В. Поняття та суть контролю як способу забезпечення законності в державному управлінні економікою. Роль права в сучасній Україні: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. канд. наук, доцента Сташківа Б.І.  Чернігів, Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2008. С. 25-28.

 

2009 рік

Шестак Л. Склад адміністративного правопорушення та його значення для призначення покарання. Підприємництво, господарство і право. 2009. № 12. С. 9-12.

Шестак Л., Гой В. Роль великих платників податків у наповненні державного бюджету України. Підприємництво, господарство і право. 2009. №  10. С. 208-211.

Шестак Л.В. До питання про суть примусових заходів, що застосовуються за порушення порядку й умов ліцензування. Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. 2009.  № 1. С. 30-35.

Шестак Л.В. Ліцензування як адміністративно-правовий інститут: Монографія. Чернігів, Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. 164 с.

Шестак Л.В. Малозначність правопорушення як підстава звільнення від адміністративної відповідальності. Роль права в сучасній Україні: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. канд. наук, доцента Сташківа Б.І. Чернігів, Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. С. 32-37.

 

2010 рік

Шестак Л., Гой В. Специфіка адміністративно-правового статусу податкових органів, які здійснюють податкове супроводження ВПП. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 3.  С. 104-107.

Шестак Л., Веремієнко С. До питання про структуру Конституції України. Підприємництво, господарство і право. 2010.  № 12. С. 144-148.

Шестак Л.В. Особливості визначення ознак суб’єкта адміністративної відповідальності. Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. 2010.  № 1. С. 15-19.

Шестак Л.В. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. 2010.  № 3.  С. 18-25.

Шестак Л.В. Державний нагляд і контроль за здійсненням банківської діяльності. Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. 2010. № 4. С. 22-26.

Шестак Л.В. Питання відповідальності батьків за невиконання обов’язків щодо виховання дітей: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Європейські стандарти опіки над сім’ями в Чернігівському регіоні». Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. 2010. № 2. С. 160-163.

 

2011 рік

Шестак Л.В. Адміністративне право: Навчальний посібник. Чернігів, Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. 216с.

Шестак Л.В. До питання про поняття та ознаки методів державного управління. Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні роботи): щоквартальний науковий збірник. Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці. 2011. № 1. С. 12-15.

 

2012 рік

Шестак Л.В. Поняття та сутність адміністративного примусу. Новітні технології в науковій діяльності та навчальному процесі: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Чернігів, 19-20 квітня 2012 р.): Тези доповідей. У 2-х томах. Т. 2. Гуманітарні науки. Чернігів, Чернігівський державний технологічний університет. 2012.  С. 329-333.

Шестак Л.В. Банківські операції та послуги. Историко-правовые социально-экономичесние аспекты развития общества. Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции (20 марта 2012 года). Чернигов.  2012. С. 18-22.

Шестак Л. До питання про поняття «банківська діяльність». Підприємництво, господарство і право. 2012. № 7. С. 49-51.

 

2013 рік

Шестак Л.В. Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення. Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества: материалы докладов и выступлений международной научно-практической конференции (г. Чернигов, 16 апреля 2013 года). Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) в г. Чернигове ФГБОУ ВПО «МГОУ имени В.С. Черномырдина». Чернигов, 2013. С. 35-39.

Шестак Л., Веремієнко С. Класифікація та характеристика суб’єктів адміністративних правопорушень. Підприємництво, господарство і право. 2013. № 9. С. 43-45.

Шестак Л. До питання про ознаки суб’єкта адміністративного правопорушення. Підприємництво, господарство і право. 2013. № 9. С. 32-43.

Шестак Л.В. Поняття суб’єкта адміністративного правопорушення. Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі: всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 16-17 квітня). 2013. С. 200-202.

 

2014 рік

Шестак Л.В., Козинець І.Г. Міжнародні стандарти захисту та допомоги внутрішньо переміщеним особам. Молодий вчений, №12 (15), 2014 р.

 

2015 рік

Шестак Л.В., Колодій І.М. Причини банкрутства банківських установ в Україні та за кордоном. Историко-правовые и соціально-экономические аспекты развития общества: международная научно-практическая конференция, 25 марта 2015 г, г. Чернигов. С. 25-29.

Шестак Л.В. До питання про удосконалення процедури банкрутства банків. UKRAINE–EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW. 2015. №1. С. 369.

Шестак Л.В., Колодій І.М. Сучасний стан нормативно-правового регулювання інформаційної безпеки банків. Сучасні інформаційні, правові та соціально-економічні аспекти розвитку бізнесу. Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практичної конференції ЧІІБІП МНТУ імені академіка Ю. Бугая. Чернігів, 23 квітня 2015 року. 136с. С. 64-66.

Шестак Л.В. Умови банкрутства банківських установ. Актуальні проблеми юридичної науки та практики. 2015. №1. С. 46-53.

Шестак Л.В., Веремієнко С.В. До питання про звільнення від адміністративної відповідальності за незначне правопорушення. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2015. №3. С. 96-98.

 

2016 рік

Шестак Л.В., Веремієнко С.В. Причини банкрутства банків у країнах, що розвиваються. Право і суспільство. 2016. №3. С. 149-153.

Шестак Л.В., Веремієнко С.В. Особливості заходів адміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх в Україні. Актуальні проблеми юридичної науки та практики. 2016. №1(2). С. 42-46.

Шестак Л.В., Козинець І.Г. Особливості адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї. Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 1. Том 3. 2016. С. 108- 112.

 

2017 рік

Шестак Л. В.       Сутність та значення попередження як виду адміністративного стягнення. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали  ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, (Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. С. 95-98.

Шестак Л.В., Веремієнко С.В. Штраф в системі адміністративних стягнень. Актуальні проблеми юридичної науки та практики. 2017. №1. С. 61-65.

Шестак Л.В., Веремієнко С.В. До питання про доцільність застосування оплатного вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім обʼєктом адміністративного правопорушення. Право і суспільство. 2017. №6. С. 144-148.

 

2018 рік

Шестак Л.В. Громадські роботи як вид адміністративного стягнення. Право і суспільство. 2018. №2. С. 109-114.

Шестак Л.В., Веремієнко С.В. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення: правова природа та проблеми застосування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2018.  Том 2. №1.  С. 35-38.

Шестак Л.В., Веремієнко С.В. Адміністративна відповідальність неповнолітніх: проблеми правового регулювання та шляхи їх вирішення. // Актуальні проблеми юридичної науки та практики. 2018. №1 (4). С. 61-65.

 

2019 рік

Шестак Л.В., Веремієнко С.В. Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність. Порівняльно-аналітичне право. 2019. №5. С. 318-321

Шестак Л.В. Обставини, що пом’якшують адміністративну відповідальність. Порівняльно-аналітичне право. 2019. №6. С. 359-362.

 

2020 рік

Шестак Л.В. Законність як основна ознака актів органів внутрішніх справ. Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 19–20 травня 2020 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 428 с. С. 254-256.

Шестак Л.В. До питання про поняття інформаційного адміністративного правопорушення // Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти (частина ІІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 19-20 жовтня 2020 року. Львів : Львівський науковий форум, 2020. 56 с. С. 61-63.

Шестак Л.В., Пророченко В.В. Публічне адміністрування як особливий вид адміністративної діяльності. Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних викликів: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 26-27 листопада 2020 року. Черкаси : Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2020.с.153-154.

Шестак Л.В. Проблеми застосування положень ст. 36 Кодексу України про адміністративні правопорушення при вчиненні кількох адміністративних правопорушень // Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 13-14 листопада 2020 р. Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 2020. 188 с. С. 135-139.

Штрафні бали: бути чи не бути? Право і суспільство. 2020. №6. С. 183-189.

Пророченко В.В., Шестак Л.В. Адміністративний примус як метод державного управління. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2020. Випуск 47. Том 1. С. 158-161.

Шестак Л.В. До питання про поняття та зміст інформаційної безпеки держави. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2020. №1 (28). http://academy.ssu.gov.ua/ua/page/fah.htm

Шестак Л.В. Деліктні правовідносини як вид охоронних адміністративних правовідносин. Актуальні проблеми юридичної науки та практики. 2020. №1. С. 42-47.

 

2021 рік

Шестак Л.В., Щербак К.А. Проблемні аспекти адміністративної  відповідальності неповнолітніх в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №2. http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=134

Шестак Л., Зінченко В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері обігу інформації. Juris Europensis Scientia.2021. №1. https://doi.org/10.32837/chern.v0i1.183

Шестак Л.В. Проблеми законодавчого регулювання застосування адміністративних санкцій до неповнолітніх. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Напрямки реформування публічного та приватного права в Україні». м. Запоріжжя, 26 березня 2021 року. Запоріжжя. 169 с. С. 100-102.

Шестак Л., Переверза А. Акти державного управління та їх особливості. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. 566 с. С. 352-359.

Шестак Л., Жук П. Проблеми законодавчого регулювання застосування адміністративних санкцій до неповнолітніх. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021 566 с. С. 503-509.

Шестак Л.В. Проблеми правового регулювання застосування заходів адміністративної відповідальності до неповнолітніх. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». Випуск 50. 2021. С. 18-21.

Шестак Л.В., Волковська А. А. Проблеми правового регулювання застосування конфіскації як виду адміністративного стягнення. Юридичний науковий електронний журнал. №6. 2021. С. 151-153.

Шестак Л.В., Селецький О.В. До питання про принципи публічної (державної) служби. Нове українське право. Вип. 4 2021. С. 98-103.

Шестак Л.В. Деліктні правовідносини як вид процесуальних адміністративних правовідносин: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Причорноморські правові читання». м. Миколаїв, 10-12 вересня 2021 р. Видавничий дім «Гельветика». 2021. Ч. 1. С. 180-183.

 

Шпомер Алла Іванівна кандидат юридичних наук, доцент

 

2017 рік

Шпомер А.І., Василенко А.С. Повноваження судді у господарському процесі. Правова держава: історія, сутність та перспективи формування в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 р. – У. : Ужгородський національний університет, 2017. – с. 84 – 87.

Шпомер А.І., Демченко Я.О. Виробничі кооперативи як суб’єкти господарювання. Право, суспільство і держава: форми взаємодії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 13-14 січня 2017 р. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2017. – с. 45 – 48.

Шпомер А.І., Могильна О.В. Суб’єкти некомерційної господарської діяльності. Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХI столітті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 20-21 січня 2017 р. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – с. 116 – 119.

Шпомер А.І., Книш Ю.О. Правовий статус холдингових компаній в Україні. Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріорітети: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 20-21 січня 2017 р. – Одеса. : ГО «Причорноморська фундація права», 2017. – с. 55 – 57.

Шпомер А.І.,Ткаченко М.С. Правовий статус фізичної особи –підприємця. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки-прогрес законодавства України майбутнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 13-14 січня 2017 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 2017. – с. 33 – 35.

Шпомер А.І., Книш Ю.О.Особливості апеляційного провадження в господарському процесі. Міжнародна науково-практична конференція за різними юридичними напрямками. – Тернопіль, 27 січня 2017 http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1993

Шпомер А.І., Гапеєва Ю.І. Особливості правового статусу фермерських господарств як суб’єктів підприємницької діяльності. Актуальні питання правових наук в сучасних умовах: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Черкаси, 27 лютого 2017 р. – Черкаси: ГО «Центр правової думки», 2017. – с. 41-43.

Шпомер А.І., Карпенко М.С. Поняття та значення підготовки справи до судового розгляду. Актуальні питання правових наук в сучасних умовах: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Черкаси, 27 лютого 2017 р. – Черкаси: ГО «Центр правової думки», 2017. – с. 44-47.

Шпомер А.І., Карпенко М.С. Правові засади господарсько –правової відповідальності. Актуальні питання правових наук в сучасних умовах: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Черкаси, 27 лютого 2017 р. – Черкаси: ГО «Центр правової думки», 2017. – с. 47-51.

Шпомер А.І., Немченко Н.Ю. Договір контрактації сільськогосподарської продукції в господарських правовідносинах. Актуальні питання правових наук в сучасних умовах: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Черкаси, 27 лютого 2017 р. – Черкаси: ГО «Центр правової думки», 2017. – с. 51-55.

Шпомер А.І., Гапеєва Ю.І. Особливості реформування системи господарських судів // Шістнадцяті економіко-правові дискусії: юридичне спрямування: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Львів, 15 березня 2017 р. – с. 108 – 110.

Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні / А. І. Шпомер, Бабич Д.С. // Журнал Схіжноєвропейського права. – 2017. – № 38. – С.67-75.

Релігійні організації як суб’єкти некомерційної господарської діяльності / А. І. Шпомер, Шванська А.С. // Журнал Схіжноєвропейського права. – 2017. – № 39. – С.18-23.

Шпомер А.І., Демченко Я.О. Виробничі кооперативи як суб’єкти господарювання. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 26-27 травня 2017 р . У 2-х частинах. -.  – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина» Центр правових наукових досліджень, 2017. – с. 115 – 117.

Шпомер А.І., Книш Ю.О.Особливості апеляційного провадження в господарському процесі / // Міжнародна науково-практична конференція за різними юридичними напрямками. – Тернопіль, 2 червня 2017 http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=2109

Шпомер А.І., Юрченко Д.П. Правовий статус виробничого кооперативу як суб’єкта господарювання. Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 16-17 червня 2017 р. – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. – с. 71 – 74.

Шпомер А.І., Барабаш А.Г. Питання законодавчого регулювання правового статусу холдингових компаній в Україні / А.І. Шпомер, А.Г. Барабаш Збірник ” Актуальні проблеми юридичної науки і практики”, випуск №1(3), Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С. 56-61.

 

2018 рік

Шпомер А.І., Ігнатенко С.В. Ознаки та особливості некомерційної діяльності в Україні. Актуальні питання економіки, управління та права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 9-10 лютого 2018 р. у 2-х частинах. Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. Ч. 1. С. 133 – 136.

Шпомер А.І., Матвеєва Т.А. Державне комерційне підприємство як суб’єкт господарювання. Актуальні питання економіки, управління та права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 9-10 лютого 2018 р. у 2-х частинах. Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. Ч. 1. С. 136 – 139.

Шпомер А.І., Півень Б.О. Суб’єкти господарського права. Актуальні питання економіки, управління та права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 9-10 лютого 2018 р. у 2-х частинах. Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. Ч. 1. С. 140 – 143.

Шпомер А.І., Музика В.В. Актуальні питання визначення правових основ, поняття та особливих ознак господарського договору. Перспективні шляхи розвитку наукової думки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 січня 2018 р. у 2-х частинах. Київ: МЦНД, 2018. Ч. 1. С. 71 – 72.

Шпомер А.І., Мулач Т.С. Актуальні проблеми правового статусу банків. Перспективні шляхи розвитку наукової думки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 січня 2018 р. у 2-х частинах. Київ: МЦНД, 2018. Ч. 1. С. 72 – 73.

Шпомер А.І., Півень Б.О. Поняття та сутність страхової діяльності. Юридична наука: виклики і сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 8-9 червня 2018 р. Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2018. С. 55 – 57.

Шпомер А.І., Кошка І.Ю. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8-9 червня 2018 р. Київ: МЦНД, 2018. Ч. 2. С. 57-59.

Шпомер А.І., Музика В.В. Проблемні питання правового регулювання господарської діяльності на території пріоритетного розвитку. Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8-9 червня 2018 р. Київ: МЦНД, 2018. Ч. 2. С. 59-61.

Шпомер А.І., Шпак А.В. Правове регулювання здійснення аудиторської діяльності. Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8-9 червня 2018 р. Київ: МЦНД, 2018. Ч. 2. С. 61-63.

Шпомер А.І., Півень Б.О. Господарсько-правове регулювання страхового договору. Теорія і практика розвитку наукових знань (частина III): матеріали III міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 29-30 грудня 2018 р. Київ: МЦНД, 2018. С. 65-67.

Шпомер А.І., Музика В.В. Проблема визначення поняття та сутності збитків у сфері порушення господарських договорів. Теорія і практика розвитку наукових знань (частина III): матеріали III міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 29-30 грудня 2018 р. Київ: МЦНД, 2018. С. 63-65 – 143.

 

2019 рік

Шпомер А.І., Менджул К.В. Сутність та види господарських правовідносин. «НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2019 РОКУ» (частина 17): збірник наукових матеріалів XXXVII Мііжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 9 грудня 2019 р. Ч. 17. С. 92-95.

Кравченко О.В., Шпомер А.І. Критерії класифікації суб’єктів господарського права в сучасних умовах. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.).Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 275 – 277.

Приходько В.О., Шпомер А.І. Проблеми визначення поняття суб’єкта господарського права. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.).Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 369 -371.

Шпомер А.І., Єфіменко К.І. Правове регулювання господарської діяльності у сфері туризму. Актуальні питання сучасного державотворення: проблеми та перспективи» (присвячена 100-річчю з Дня смерті Дмитра Дмитровича Вітовського): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, Україна, 28 грудня 2019 р.). Черкаси: ГО «Центр правової думки». 2019. С. 28-31.

 

2020 рік

Старенок І.П., Шпомер А.І. Типи акціонерних товариств за вітчизняним законодавством. Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти (частина IІ): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 22-23 січня 2020 року. Львів: Львівський науковий форум, 2020. С. 68-69.

Цигура А.В., Шпомер А.І., Господарсько-правові санкції за порушення зобов’язань у сфері капітального будівництва. Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій: матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24–25 січня 2020 р.). ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. С. 179-182.

Шпомер А.І., Хадієва Е.Р. Допустима державна допомога суб’єктам господарювання. Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій: матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24–25 січня 2020 р.). ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. С. 183-186.

Шпомер А.І., Чирва В.М. Проблеми правового регулювання недобросовісної конкуренції. Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій: матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24–25 січня 2020 р.). ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. С. 187-189.

Шпомер А.І., Задесенець Я.О. Правове регулювання космічної діяльності. Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 31 січня – 1 лютого 2020 р.) Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2020. С. 27-30.